Supplies - 484539-2020

14/10/2020    S200

Poland-Poznań: Disposable gloves

2020/S 200-484539

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postal address: ul. Przybyszewskiego 49
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-355
Country: Poland
Contact person: Magdalena Łuczkowska
E-mail: dzp@spsk2.pl
Telephone: +48 618691695
Internet address(es):
Main address: www.skhs.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://skhs.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://skhs.eb2b.com.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych

Reference number: DZP/115/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa rękawic diagnostycznych – 5 pozycji asortymentowych

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 109 224.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Lp.; nazwa towaru; jm; ilość:

1. rękawice lateksowe, jednorazowe, niesterylne, pudrowane z mankietem, rozmiar S, M, L, XL pakowane w kartonach po 100 szt. teksturowane co najmniej na końcach palców, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, długość min. 240 mm, szerokość S – 80 +- 10 mm, M – 95 +- 10 mm, L – 110 +- 10 mm, XL powyżej 110 mm; opak. po 100 szt.; 3 800;

2. rękawice lateksowe, jednorazowe, niesterylne bezpudrowe z mankietem, pakowane w kartonach po 100 szt., rozmiar S, M, L, XL obniżona zawartość protein poniżej 50 ug/g, pokryte polimerem, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, długość min. 240 mm, szerokość S – 80 +- 10 mm, M – 95 +- 10 mm, L – 110 +- 10 mm, XL powyżej 110 mm, teksturowane min. na końcach palców; opak. po 100 szt.; 300;

3. rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, teksturowane co najmniej na końcach palców, z mankietem, pakowane w kartonach po 200 szt., rozmiar S, M, L, XL, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, długość min. 240 mm, szerokość S – 80 +- 10 mm, M – 95 +- 10 mm, L – 110 +- 10 mm, XL powyżej 110 mm. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na ww. rękawice w kartonach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości; opak. po 200 szt.; 28 200;

4. rękawice lateksowe niesterylne z przeznaczeniem do procedur wysokiego ryzyka, odporna na rozdarcia i przekłucia, do bezpieczne pracy, długość całej rękawicy 28–30 cm, pakowana w kartonach po 50 szt., rozmiar XL, S, M, L, bezpudrowe, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, z mankietem, teksturowane mon na końcach palców; opak. po 50 szt.; 300;

5. rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe do pracy z odczynnikami chemicznymi typu ksylen lub nadtlenek wodoru, aceton, długość całej rękawicy 28–30 cm, rozmiar M, L, S, XL, pak. po 100 szt., teksturowane co najmniej na palcach, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, z mankietem; opak. po 100 szt.; 1 600.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy rękawic diagnostycznych, każda o wartości minimum w zł: 277 306 PLN.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy do Magazynu Apteki (w godzinach 7.30–13.30, ul. Przybyszewskiego 49, albo zgodnie z żądaniem Zamawiającego do jednostki Zamawiającego położonej przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu) w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego bez względu na jego formę.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2020
Local time: 11:15
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://skhs.eb2b.com.pl/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

II. Zamawiający wskazuje, że działając na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości zł: 22 184 PLN.

Termin wnoszenia wadium jest tożsamy z terminem składania ofert.

IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

V. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

VI. Dokumenty i oświadczenia z niniejszego punktu składane są na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp.

1. Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów medycznych.

2. Dla oferowanego dla dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej, w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów ujętych w tabeli. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w tomie nr III SIWZ.

3. Dla oferowanego dla dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia próbek zaoferowanego asortymentu w minimalnym opakowaniu handlowym, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w tomie nr III SIWZ.

4. Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 13 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu – jeżeli dotyczy (do wglądu na żądanie Zamawiającego).

5. Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o spełnieniu parametrów norm wskazanych w tom III.

6. Zamawiający wymaga protokołów z przeprowadzonych badań potwierdzających spełnienie parametrów oceny technicznej.

VII. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 11 września 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/10/2020