Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 484550-2021

24/09/2021    S186

Romania-Craiova: Afforestation services

2021/S 186-484550

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 171-445921)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
National registration number: RO1590120
Postal address: Directia Silvica Dolj, str. Iancu Jianu, nr. 19,
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200142
Country: Romania
Contact person: Directia Silvica Dolj
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telephone: +40 251421363
Fax: +40 251597059
Internet address(es):
Main address: www.rosilva.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de impaduriri la Ocolul Silvic Craiova- Dolj

Reference number: 7083/26/08/2021
II.1.2)Main CPV code
77231600 Afforestation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de impăduriri integrale, întreținere, completari si refaceri plantatii tinere pe teritoriul din raza de activitate a Ocolului Silvic Craiovadin cadrul Direcției Silvice Dolj, Se vor împăduri terenurile din fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă,se vor consolida plantațiile tinere prin servicii de întreținere, se vor completa si reface plantatiile anterioare, acolo unde este cazul.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:15 zile( a 16-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor)

Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare:10 zile ( a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 171-445921

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3) Capacitatea tehnica si profesionala:
Instead of:

- Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: b.1.) alte documente suport ca alternativa la declaratia/acordul in cauza; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta.

Read:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta

Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: III 1 1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale
Instead of:

1) Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor“ Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia. Comisia de evaluare va considera valabil certificatul constatatotr emis de ONRC cu maxim 30 de zile inainte de data prezentarii. Operatorul economic poate depune si un document mai vechi de 30 de zile daca este insotit de o declaratie a reprezentantului legal ca ,, certificatul constatator emis de ONRC nr......./data cuprinde date reale actuale , deoarece de la data emiterii acestuia nu am efectuat modificari...,,,.

Read:

1)Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor“ Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia.

Section number: VI.4.3
Place of text to be modified: Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Instead of:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

Read:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-: sunt prevazute de legea 101/2016

VII.2)Other additional information:

1) Deoarece informatiile referitoare la elaborarea ofertei nu sunt vizibile pentru a fi corectate va comunicam ca in cazul in care din fisa de date nu este foarte clar modul de completare si evaluare al DUAE , va precizam faptul ca DUAE se va completa direct in SEAP si nu este necesara depunerea acestuia cu semnatura electronica .2) Va rugam sa viziualizati si documentatia de atribuire pentru a vedea daca sunt clarificari la formulare, contract si caiet de sarcini. 3) In cazul in care modificarile din cadrul fisei de date nu sunt preluate automat in DUAE si nu este posibila completarea unui nou formular DUAE , va rugam sa luati in considerare ca modificarile din fisa de date sunt valabile si pentru DUAE.