Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 484592-2021

24/09/2021    S186

Belgium-Bruges: Bin-cleaning services

2021/S 186-484592

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 176-458324)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
National registration number: 0316.380.841_17468
Postal address: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Town: 8200 Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8200
Country: Belgium
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422132
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422132

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in het district D316 Pittem

Reference number: AWV W-Vl-WWV/OND/D316/2021/3-F02_1
II.1.2)Main CPV code
90918000 Bin-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

- Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …).

- Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen.

- Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn.

- Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil.

- Het uitvoeren van netheidsonderhoudswerkzaamheden van de verhardingen van wegen en fietspaden (vegen van verhardingen, reinigen van vluchtheuvels en verhoogde verharde inrichtingen).

- Het reinigen van straatkolken, aquadrains en onderzoeksputten.

- Het ledigen van afvalbakken.

- Het periodiek reinigen van rustplaatsmeubilair en afvalbakken.

- Het ruimen van sloten.

- Het profileren van bermen door afgraving.

- Het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.).

- Het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.

- Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.

- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 176-458324

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
VII.2)Other additional information:

Terechtwijzend bericht nr. 1

Tekst toe te voegen aan het bestek:

Art. 43. Raamovereenkomsten

§2. Duur van de raamovereenkomst.

Deze raamovereenkomst heeft een duur van één jaar. Deze termijn vangt aan op de dag na verzending van de sluiting van de opdracht, tevens algemeen aanvangsbevel van de opdracht.

De opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de opdracht geen exclusiviteitsrechten. De aanbesteder heeft het recht om, tijdens de duur van de opdracht, een derde opdrachtnemer aan te stellen om prestaties vervat in deze opdracht uit te voeren.

§3. Aantal ondernemers.

Deze raamovereenkomst wordt afgesloten met één ondernemer.