Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 484594-2021

24/09/2021    S186

Nederland-'s-Gravenhage: Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

2021/S 186-484594

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 149-397459)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hogeschool Inholland
Nationaal identificatienummer: 22669292
Postadres: Theresiastraat 8
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2593 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: melle mos
E-mail: aanbesteding@Inholland.nl
Telefoon: +31 612727373
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inholland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU Dienstreizen

Referentienummer: 6351-2020-007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een EU aanbesteding voor Dienstreizen - meer informatie is terug te lezen in de bijgesloten stukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 149-397459

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 15/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 07-10-2021

Plaatselijke tijd: 12:45

Te lezen:

Datum: 15-10-2021

Plaatselijke tijd: 12:45

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het stellen van vragen voor de 'nota van inlichtingen ronde 2' is opengezet tot en met 24 september 2021. De antwoorden worden 30 september gepubliceerd.