Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 484603-2021

24/09/2021    S186

België-Buggenhout: Verzekeringsdiensten

2021/S 186-484603

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 156-413427)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Buggenhout
Postadres: Nieuwstraat 2
Plaats: Buggenhout
NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde
Postcode: 9255
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw lien van de voorde
E-mail: lien.vandevoorde@buggenhout.be
Telefoon: +32 52339511
Fax: +32 52335868
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.buggenhout.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verzekeringen 2022-2025

Referentienummer: 2021-153
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het lokaal bestuur Buggenhout wenst over te gaan tot de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

PERCEEL 1: MATERIELE SCHADE

- Luik 1: brandverzekering gebouwen gemeente en OCMW

- Luik 2: alle risico’s: elektronica en informatie – gemeente en OCMW

- Luik 3: alle risico’s: kunstvoorwerpen gemeente en OCMW

PERCEEL 2: AANSPRAKELIJKHEID

- Luik 1: verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand – gemeente Buggenhout

- Luik 2: verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand – OCMW Buggenhout

- Luik 3: bescherming van de lokale mandatarissen van de gemeente en het OCMW

- Luik 4: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - diverse activiteiten

- Luik 5: Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - kinderopvang bij onthaalgezinnen en kinderdagverblijf

- Luik 6:...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 156-413427

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er werd een tegenstrijdigheid vastgesteld in het offerteformulier en de inventaris. De prijzen dienen steeds incl. taksen, bijdragen en kosten te worden opgegeven. Zowel het offerteformulier (Bijlage A_Offerteformulier_aangepast) als de inventaris (Bijlage B_Inventaris_aangepast) werden in die zin aangepast. Dit werd ook gewijzigd in het bestek, waar beide documenten worden vermeld (Bijlage A en B). Het document 'Vraag en antwoorden_Verz' werd eveneens aangevuld.

Bijgevolg wordt de uiterste datum voor het indienen van de offertes gewijzigd naar vrijdag 1 oktober 2021.

Wijziging van datum opening van de offertes naar vrijdag 1 oktober 2021.