Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 484603-2021

24/09/2021    S186

België-Buggenhout: Verzekeringsdiensten

2021/S 186-484603

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 156-413427)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Buggenhout
Postadres: Nieuwstraat 2
Plaats: Buggenhout
NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde
Postcode: 9255
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw lien van de voorde
E-mail: lien.vandevoorde@buggenhout.be
Telefoon: +32 52339511
Fax: +32 52335868
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.buggenhout.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verzekeringen 2022-2025

Referentienummer: 2021-153
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het lokaal bestuur Buggenhout wenst over te gaan tot de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

PERCEEL 1: MATERIELE SCHADE

- Luik 1: brandverzekering gebouwen gemeente en OCMW

- Luik 2: alle risico’s: elektronica en informatie – gemeente en OCMW

- Luik 3: alle risico’s: kunstvoorwerpen gemeente en OCMW

PERCEEL 2: AANSPRAKELIJKHEID

- Luik 1: verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand – gemeente Buggenhout

- Luik 2: verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand – OCMW Buggenhout

- Luik 3: bescherming van de lokale mandatarissen van de gemeente en het OCMW

- Luik 4: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - diverse activiteiten

- Luik 5: Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - kinderopvang bij onthaalgezinnen en kinderdagverblijf

- Luik 6:...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 156-413427

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er werd een tegenstrijdigheid vastgesteld in het offerteformulier en de inventaris. De prijzen dienen steeds incl. taksen, bijdragen en kosten te worden opgegeven. Zowel het offerteformulier (Bijlage A_Offerteformulier_aangepast) als de inventaris (Bijlage B_Inventaris_aangepast) werden in die zin aangepast. Dit werd ook gewijzigd in het bestek, waar beide documenten worden vermeld (Bijlage A en B). Het document 'Vraag en antwoorden_Verz' werd eveneens aangevuld.

Bijgevolg wordt de uiterste datum voor het indienen van de offertes gewijzigd naar vrijdag 1 oktober 2021.

Wijziging van datum opening van de offertes naar vrijdag 1 oktober 2021.