Usluge - 484708-2017

05/12/2017    S233

Belgija-Bruxelles: Pružanje vanjskih usluga „extra muros” prema načelu utvrđene cijene i određenom vremena te sredstava za razvoj, savjetovanje i podršku u području informacijskih sustava

2017/S 233-484708

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit
Poštanska adresa: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
Osoba za kontakt: DIGIT Contracts Info Centre
E-pošta: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Telefaks: +32 229-57702
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3049
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3049
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje vanjskih usluga „extra muros” prema načelu utvrđene cijene i određenom vremena te sredstava za razvoj, savjetovanje i podršku u području informacijskih sustava

Referentni broj: DIGIT/A3/PO/2017/028.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje vanjskih usluga „extra muros” prema načelu utvrđene cijene i određenom vremena te sredstava za razvoj, savjetovanje i podršku u području informacijskih sustava

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
72600000 Usluge računalne potpore i savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS kod: SI SLOVENIJA
NUTS kod: HU MAGYARORSZÁG
NUTS kod: LV LATVIJA
NUTS kod: LT LIETUVA
NUTS kod: MT MALTA
NUTS kod: UK UNITED KINGDOM
NUTS kod: FI SUOMI / FINLAND
NUTS kod: DE DEUTSCHLAND
NUTS kod: EL Not specified
NUTS kod: FR FRANCE
NUTS kod: EE EESTI
NUTS kod: NL NEDERLAND
NUTS kod: IT ITALIA
NUTS kod: ES ESPAÑA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacije sudjelujućih institucija EU-a. Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.4)Opis nabave:

Trenutačni se postupak nabave bavi pružanjem vanjskih usluga „extra muros” po načelu utvrđene ili određenog vremena te sredstava. Opseg ovog postupka obuhvaćat će:

— analizu i osmišljavanje informacijskih sustava, njihov razvoj, njihovu provedbu i održavanje,

— osmišljanje koncepta informacijskih sustava, analizu njihovih zahtjeva, njihovu kvalitetu i sigurnost, arhitekturu poduzeća i specifične studije informacijskih sustava,

— korisničku podršku, osposobljavanje i bilježenje, proizvodnju i administraciju informacijskih sustava.

Za dodatne informacije vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 106-211425
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/02/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/02/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Ugovorni će odnos biti uređen višestrukim okvirnim ugovorima s kaskadom i ponovnim otvaranjem natjecanja, koji će se sastojati od najviše 5 ugovaratelja. Kaskadni mehanizam bit će ograničen na ugovore do 100 000 EUR.

Za indikativnu procjenu opsega usluga koje je potrebno pružiti tijekom cijelog trajanja okvirnih ugovora vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Ovaj je postupak nabave interinstitucionalan. Uz Europsku komisiju, u predviđenim okvirnim ugovorima sudjelovat će institucije, agencije i tijela EU-a navedeni u nastavku:

ACER — Agencija za suradnju energetskih regulatora;

CEPOL — Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva;

Chafea — Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu;

CSJU — Zajedničko poduzeće Clean Sky 2;

CURIA — Sud Europske unije;

BEREC — Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije;

EIGE — Europski institut za ravnopravnost spolova;

EASME — Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća;

EASO — Europski potporni ured za azil;

EBA — Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo;

ECHA — European Chemicals Agency;

S2R — Zajedničko poduzeće Shift2Rail;

ENZP — Europski nadzornik zaštite podataka;

ESVD — Europska služba za vanjsko djelovanje;

EGSO — Europski gospodarski i socijalni odbor;

OR — Europski odbor regija;

EIOPA — European Insurance and Occupational Pensions Authority;

ENISA — European Union Agency for Network and Information Security;

BBI — Zajedničko poduzeće za bioindustriju;

EP — Europski parlament;

ERCEA — Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća;

ESMA — European Securities and Markets Authority;

eu-LISA — European Agency for the Οperational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice;

Europol — Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva;

IMI 2 JU — Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking;

FCH JU — Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking;

REA -—Izvršna agencija za istraživanje;

SRB — Jedinstveni sanacijski odbor.

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/11/2017