Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 484712-2017

05/12/2017    S233

Republica Cehă-Praga: Servicii de analiză și monitorizare a mass-mediei pentru Republica Cehă

2017/S 233-484712

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: European Parliament Information Office in the Czech Republic
Adresă: Jungmannova 24
Localitate: Prague
Cod NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Cod poștal: 110 00
Țară: Cehia
E-mail: EPpraha@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3078
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3078
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de analiză și monitorizare a mass-mediei pentru Republica Cehă.

Număr de referinţă: COMM/DG/AWD/2017/1000.
II.1.2)Cod CPV principal
92400000 Servicii de agenţii de presă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Parlamentul European lansează această procedură pentru atribuirea unui contract-cadru cu durata de 1 an în scopul monitorizării zilnice a presei scrise (naționale/regionale), a principalelor mijloace de comunicare în masă audiovizuale (radio, televiziune) și a principalelor mijloace de comunicare în masă online (internet). Acest contract poate fi reînnoit până la o durată maximă de 4 ani. Scopul este acela de a furniza, în timp util, un compendiu actualizat al informațiilor zilnice, sub forma unei reviste a presei, cu privire la modul în care sunt relatate în mass-media subiectele relevante pentru Parlamentul European și pentru Uniunea Europeană. Direcția Generală Comunicare a Parlamentului European (DG Comunicare) dorește să se asigure că dispune de cele mai bune cunoștințe posibile cu privire la acoperirea mediatică în întreaga UE a subiectelor legate de Uniunea Europeană, de Parlamentul European și de activitățile președintelui acestuia și ale deputaților europeni. În cele din urmă, analiza mass-mediei va ajuta PE să asigure o mai bună comunicare a politicilor UE către cetățenii UE și publicul-țintă specific. Pentru a realiza acest lucru, PE se bazează parțial pe expertiză și asistență externă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Locul principal de executare:

Republica Cehă.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform descrierii de la punctul 3 din caietul de sarcini al licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul va fi reînnoit în mod tacit în fiecare an, însă durata totală a acestuia nu poate depăși 4 ani de la data intrării sale în vigoare specificată în proiectul de contract, cu excepția cazului în care una dintre părți exprimă obiecții în acest sens prin scrisoare recomandată trimisă cu cel puțin 1 lună înainte de expirarea duratei inițiale sau înainte de fiecare dată a reînnoirii anuale. Această reînnoire nu va implica nicio modificare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

În conformitate cu condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

În conformitate cu condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În conformitate cu condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

În conformitate cu condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În conformitate cu condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

În conformitate cu condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/01/2018
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

European Parliament Information Office in the Czech Republic, Jungmannova 24, 110 00 Prague 1, REPUBLICA CEHĂ.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții care doresc să participe la deschiderea ofertelor sunt rugați să trimită o notificare în acest sens, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor, prin e-mail la EPpraha@europarl.europa.eu

Pot participa numai 2 participanți. Ofertanților care nu trimit notificarea li se va refuza automat accesul la deschidere. Numele persoanelor care participă la deschiderea ofertelor trebuie menționate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: https://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/11/2017