Roboty budowlane - 484818-2021

Submission deadline has been amended by:  531452-2021
24/09/2021    S186

Rumunia-Bacău: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 186-484818

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 27429315
Adres pocztowy: Strada: Henri Coanda, nr. 2
Miejscowość: Bacau
Kod NUTS: RO211 Bacău
Kod pocztowy: 600302
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Nina Chiper In atentia: Daniela Costras/Mihaela Ichim
E-mail: achizitii@apabacau.ro
Tel.: +40 0234550023/+40 0234208801-19
Faks: +40 0234551175/+40 0234550023
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apabacau.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128043
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău

Numer referencyjny: 27429315_2021_PAAPD1181066
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău”.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 91 048 678.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO211 Bacău
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Bacau

II.2.4)Opis zamówienia:

Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău”, incluzând:

- Extindere retea de alimentare cu apa pe o lungime L=20.189 m, 172 hidranti supraterani si 708 bransamente, 68 camine de vane;

- Reabilitarea retelei de apa pe o lungime de L=53.753 m, 398 hidranti supraterani si 2954 bransamente, 241 camine de vane

- Extinderea retelei de canalizare cu L= 11.117 m, 437 de racorduri si 255 camine de vizitare;

- Reabilitarea retelei de canalizare cu L = 7.694 m, 533 de racorduri si 334 camine de vizitare;

- Realizare 4 staţii de pompare apa uzata noi si a conductele de refulare aferente cu o lungime totala de 1.212 m;

- Reabilitare statie pompare apa uzata Bacau si conducta de refulare aferenta statiei de pompare cu o lungime de 27 m.

- 2 statii de pompare ape uzate existente propuse pentru retehnologizare prin prevederea echipamentelor de proces si de automatizare/SCADA.

Contractul include:

a) Lucrari de constructie;

b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

c) Testare si punere in functiune;

d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor – 20 luni.

Executia lucrarilor pentru reabilitarea retelelor de apa din zonele mentionate mai jos se va realiza in primele maximum 15 de luni:

1.Cartier Serbanesti – 5.256,00 m;

2.Zona C-lea Moldovei-Stefan cel Mare-9 Mai-B-dul Unirii – 5.177,00 m;

3.Zona Oituz-Energiei-Garii – 3.538,00 m;

4.C-lea Republicii – 5.268,00 m

5.Alecu Russo-Stadionului-E.C.Pintea – 1.954,00 m;

6.Spiru Haret-C-tin Musat – 1.291,00 m.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da Identificarea proiectului: Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Tip de finantare : Program / Proiect Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz) -

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa nr.1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea de indeplinire: se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale".Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta: - Cazierul judiciar al operatorului economic; - Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;- alte documente edificatoare, după caz.

Cerinţa nr. 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea de indeplinire: - se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezinta documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

(a) Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

(b) Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (de stat si local), in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

NOTE:

1. Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operarorul economic va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.178 din Legea 99/2016, modificata si completata prin OUG 3/2021.

2. Entitatea contractanta va tine cont de prvederile Art. 178, alin (1) alin (2) si alin.(3) din Legea nr. 99/2016 modificata si completata de OUG 3/2021.

3. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

Cerinţa nr. 3: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" .

Nota: In sensul dispozitiilor art. 73, alin. (2) din Legea 99/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTE:

1: Entitatea contractanta va tine cont de prevederile art. 180 alin (2) si (3) din Legea 99/2016.

2: Entitatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având in vedere actiunile sau in actiunile savârsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 177,178,180 din Legea 99/2016, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Cerinţa nr.4: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea de indeplinire:

-se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale"

-Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 alin (1) din Legea 99/2016". Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Chiper Nina - Director General, Popescu Eduard Marian – Director Tehnic, Gherasim Gabriela-Luiza - Director economic, Raluca Popa – Director dezvoltare programe, Luca Monica-Elena- Sef Serviciu Juridic, Costras Daniela – Manager achizitii POIM, Ifrim Gabriela – Manager financiar POIM, Tomozei Ionel-responsabil contracte lucrari POIM, Florea Constantin-Mugurel – responsabil contracte lucrari POIM, Nechifor Gabriela- responsabil contracte lucrari POIM, Nicolae Nechifor – responsabil contracte lucrari POIM, Ichim Mihaela – responsabil achizitii POIM, Diaconu Mihaela -Crina - responsabil achizitii POIM, Ioana Mihaela Borcea – ofiter plati POIM, Rotaru Marilena - ofiter contabil POIM, Beta Izabela – viza CFP POIM, Nicoleta Morozan – responsabil achizitii POIM, Claudia Calin – responsabil achizitii POIM

NOTA - Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor privind neincadrarea Ofertantului ofertantului asociat/ subcontractantului/tertului sustinator in situatiile de excludere prevazute de dispozitiile art.177, art. 178, art. 180, art. 72 si art. 73 din Legea nr. 99/2016:

- Operatorii economici care participa in nume propriu vor depune un singur DUAE Se va completa Formularul nr. 5 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 si va fi prezentat odata cu depunerea DUAE

- Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

- Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

- La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezinta documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

- Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.

- Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

- În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.

- În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, şi va avea anexat acordul de subcontractare

Cerinţa nr. 1: Documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activit... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta – cifra de afaceriCifra de afaceri medie anuala, calculata pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 80.000.000 lei (sau echivalent)In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru exercițiul financiar respectiv.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa si prezenta DUAE - Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara. Subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala” Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, din care sa rezulte cifra de afaceri medie anuala, sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit) din care sa rezulte informatiile solicitate. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formularului 6A, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, cat si documente edificatoare cu privire la resursele economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie sectoriala, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora) Prin angajamentul ferm (Formularului nr. 6 si Formularului 6A), terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea si prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinta 1 – Experienta similaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca în ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, a executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit lucrari de infrastructura de apa / apa uzata similare celor care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim 70.000.000 lei, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin ”lucrari similare” se intelege: lucrări de construire / reabilitare / modernizare / extindere rețele de apă / canalizare si/sau aducțiuni de apă si/sau retele de fluide / lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/subterane. Note: 1. Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege:- lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau- lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau- lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala.2. Daca Entitatea Contractanta este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, termenului de raportare a experienţei similare (ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor) se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada ca lucrarile aferente contractelor de experienţă similară prezentate au fost duse la bun sfarsit în intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractare1. Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontractezeÎn cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi precum si informatii privind denumirea si specializarea subcontractantilor.2. Informatii privind asociatiiIn cazul depunerii unei oferte de catre un grup de operatori economici, se vor furniza informatii privind asocierea.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - copii ale unor părti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit / recomandari / procese-verbale de receptie finala / certificari de buna executie / certificate constatatoare / orice tip de certificat sau document de buna executie datate, semnate şi parafate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit, si din care sa reiasă: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrărilor (inclusiv tipul lucrarilor similare executate) impreuna cu valoarea lucrarilor executate fara TVA. Aceste documente enumerate mai sus, nu sunt nici limitative, nici cumulative. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 7 si Formularului 7A, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Din motive obiective (numarul de caractere fiind limitat), prezentarea completa a modalitatii de indeplinire a Cerintei 1 – Experienta similara se regaseste in Anexa 2 la Fisa de date.

1. Ofertantul va include în DUAE informatiile cu privire la subcontractantii propusi. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr.3A) Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Acordul de subcontractare va contine procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceast procent/ valoare va fi in concordanta cu procentul/ valoarea de subcontractare declarat in DUAE, si va fi in concordanta cu Oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Fiecare subcontractant va completa propriul formular DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantul trebuie sa completeze Formularul 10 - Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, conform prevederilor alin.2,art.68 din Legea 99/2016, modificata si completata de OUG 3/2021. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Subcontractantul va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. 2.Privind asocierea: 1. Se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3); 2. Se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al grupului de operatori economici. NOTA: Acordul de asociere nu poate sa prevada clauze contrare contractului de achizitie sectoriala. Acordul de asociere trebuie sa mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. Acordul trebuie sa stipuleze ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga desfasurare a contractului. Acordul de asociere va deveni anexa la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si Asociere.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de 910.486 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii - Formularul nr. 2. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., nr. RO66 RNCB 0026 1182 2767 0001, deschis la Banca Comerciala Romana sucursala Bacau, cod fiscal RO 27429315.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea entitatii contractante in favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de entitatea contractanta;

- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;

- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;

- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituitain numele asocierii si sa mentioneze ca acoperain mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de trad... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere in conformitate cu art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

-Ofertantii au obligatia sa pregateasca oferta conform instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

-Ofertantii pot sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.

- Entitatea contractanta poate organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele contractului . Operatorii economici interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor vor informa, în scris Entitatea contractanta, asupra intentiei de a participa, cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru vizitarea amplasamentelor, Entitatea contractanta va stabili data exacta, care va fi facuta publica in sectiunea “Lista clarificari,notificari, decizii” a anuntului de participare.

-Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

-Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

-Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

-Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

-Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari”. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro .

-Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia/ mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei.

-În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute Entitatea contractanta poate solicita direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute si poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative;

-Ofertanţii (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, vor transmite documentele în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.

- In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

- Deoarece incepand cu 08.04.2019 in SEAP a fost integrat Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti vor completa individual DUAE in SEAP, conform instructiunilor ANAP si a Ghidului de utilizare; Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE”–Ghid de completare DUAE”. In vederea respectarii prevederilor legale cu privire la semnatura electronica, dupa completarea acestuia in SEAP, formularul DUAE va fi printat in format PDF, va fi semnat cu semnatura electronica si incarcat in SEAP, alaturi de documentele ofertei.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SC Compania Regionala de Apa Bacau SA - Serviciul Juridic
Adres pocztowy: Str. Henri Coanda nr. 2
Miejscowość: Bacau
Kod pocztowy: 600302
Państwo: Rumunia
E-mail: poimcrab@gmail.com
Tel.: +40 372401301
Adres internetowy: www.apabacau.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2021