Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 485112-2021

Submission deadline has been amended by:  557308-2021
24/09/2021    S186

Poland-Warsaw: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2021/S 186-485112

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
National registration number: 0000037568
Postal address: Targowa 74
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-734
Country: Poland
Contact person: Ilona Mazurkiewicz
E-mail: ilona.mazurkiewicz@plk-sa.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.plk-sa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Main activity
Other activity: Zarządzanie infrastrukturą kolejową

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oprac. dok. proj. w ramach prac przygot. dla proj pn.: „Budowa drugiego toru kol. wraz z przepr. mostową na rzece Warcie na odc. linii kol. nr 354 od p. odg. Oborniki Wlkp. Most do st. Oborniki Wlkp."

Reference number: 9090/IREZA5/18227/05038/21/P
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach prac przygotowawczych dla projektu pn.: „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.”

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Linia kolejowa nr 354

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.” wraz z budową mijanki w Parkowie.

W projekcie należy uwzględnić likwidację przejazdu w km. 30.453 LK 354; w przypadku nieuzyskania akceptacji zaprojektować dobudowę urządzeń SSP na kategorię „B” – zgodnie z zaleceniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Zamawiający przewidział udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c PZP. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne będą tożsame z warunkami zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa lub standardów Zamawiającego oraz negocjacji z Wykonawcą. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące branże: konstrukcyjno- budowlaną, mostową, drogową, telekomunikacyjną, sieci gazowe, cieplne, wentylacyjne i sanitarne, sterowanie ruchem kolejowym, inżynieryjną kolejową, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczną, architektoniczną, świadczenia usług w dziedzinie geodezji, świadczenia usług w zakresie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu, świadczenia usług w zakresie kosztorysowania, świadczenia usług w zakresie analiz przewozowych, świadczenia usług w dziedzinie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu, świadczenia usług w zakresie finansowo- ekonomicznym, świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska. Zamówienia podobne, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c PZP mogą być udzielone w przypadku: narzucenia przez wydane decyzje administracyjne zmiany zakresu inwestycji, zmiany obowiązującego prawa , wewnętrznych instrukcji oraz dyspozycji Zarządu mających wpływ na dalszą realizację Projektu.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III SWZ („OPZ”).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 485
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Additional information

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 ustawy).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.

4. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 5a do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji alfa w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 5a do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także Jednolity Dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 5a do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW lub innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym oddanie do dyspozycji Wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Wykonawca wskazujący Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli są już znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 8.4 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 5b do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

8. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 9.7.1÷ 9.7.3 IDW dotyczących tych podmiotów.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

2. inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest:

1. wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 usług o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto (każda) polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, z których każda obejmowała co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy w zakresie minimum 3 branż: torowej, mostowej, sieci trakcyjnej dla budowy lub przebudowy linii kolejowej, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługa została wykonana należycie.

2. wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: a) Koordynator Projektu/Główny Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracował co najmniej 2 opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy w zakresie minimum 3 branż: torowa, mostowa, sieci trakcyjnej) dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej. Łącznie dokumentacje powinny obejmować w swym zakresie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową. Stacja kolejowa musi obejmować przynajmniej 2 tory główne i 1 krawędź peronową .W oparciu o w/w dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę lub inne decyzje umożliwiające realizację prac budowlanych (w szczególności zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – ZRID i zgłoszenie robót). Za 1 dokumentację projektową uważa się dokumentację, na podstawie której pozyskano co najmniej 1 decyzję o pozwoleniu na budowę lub inną decyzję umożliwiającą realizację prac budowlanych (w szczególności ZRID i zgłoszenie robót); b) Koordynator w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz doświadczanie polegające na opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w charakterze projektanta w danej branży co najmniej 1 dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy linii kolejowej w zakresie łącznie co najmniej 1 szlaku i 1 stacji kolejowej. Stacja kolejowa musi obejmować przynajmniej 2 tory główne. W oparciu o w/w dokumentację projektową uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub inną decyzję umożliwiającą realizację prac budowlanych (w szczególności zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID i zgłoszenie robót). Za 1 dokumentację projektową uważa się dokumentację, na podstawie której pozyskano co najmniej,1 decyzję o pozwoleniu na budowę lub inną decyzję umożliwiającą realizację prac budowlanych (w szczególności ZRID i zgłoszenie robót); c) Koordynator w branży mostowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz doświadczenie polegające na opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w charakterze projektanta w danej branży co najmniej 1 dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu o rozpiętości najdłuższego przęsła min 25 m i długości obiektu (L) min. 75 m.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W oparciu o w/w dokumentację projektową uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub inną decyzję umożliwiającą realizację prac budowlanych (w szczególności zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID i zgłoszenie robót). Za 1 dokumentację projektową uważa się dokumentację, na podstawie której pozyskano co najmniej 1 decyzję o pozwoleniu na budowę lub inną decyzję umożliwiającą realizację prac budowlanych (w szczególności ZRID i zgłoszenie robót).

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi zrealizują poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do IDW).

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW),

2) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,

3) inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej,,

4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do IDW,

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 53 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.11 ppkt 2 i 3 IDW oraz pkt 11.12 IDW.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 20 IDW.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 58 ustawy.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców występujących wspólnie, to przed podpisaniem umowy powinni oni przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone są w Tomie II SWZ – Warunki Umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum realizacji Inwestycji Region Zachodni, ul. Korzeniowskiego1 w Szczecinie, pokój nr 40A.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem:https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

2. Uwaga do sekcji II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach prac przygotowawczych dla projektu pn.: „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.”

3. Uwaga do sekcji II.2.7) Termin realizacji zamówienia: 485 dni od zawarcia Umowy.

4. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w dokumentach zamówienia, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

5. Szczegółowy opis korzystania z Platformy zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania platformy zakupowej oraz treścią podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

6.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności – postaci elektronicznej, podpisana przez osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w podręczniku dla Wykonawców.

8. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca aby formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są nieodpłatne.

9. Zamawiający informuje, iż pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy Zakupowej dostępna jest w dni robocze w godz. 8.00–16.00 pod nr tel.: +48 225768756 lub adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl

10. W niniejszym postępowaniu komunikacja prowadzona jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

11. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu zostały szczegółowo określone w pkt 23 IDW.

13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia o zamówieniu, wszelkie informacje znajdują się w Tomie I SWZ – IDW.

14. Kryteria oceny ofert: całkowita cena brutto – waga: 100 %.

15. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

16. Uwaga do sekcji III: Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania oraz wykaz wymaganych oświadczeń (również dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zawarte są w Tomie I SWZ – IDW znajdującej się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021