Dodávky - 4854-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/01/2014    S5    Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Elektrická energia

2014/S 005-004854

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00699021
Poštová adresa: Hlboká cesta 2
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 833 36
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: odbor verejného obstarávania
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Oravec
E-mail: stanislav.oravec@mzv.sk
Telefón: +421 259782895
Fax: +421 259782899

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.mzv.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/verejne_obstaravanie-profil_verejneho_obstaravatela

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Iné: zahraničná politika
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Dodávka elektrickej energie.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Odberné miesta verejného obstarávateľa v Bratislave: Hlboká cesta 2 a Pražská 1.

Kód NUTS SK01 Bratislavský kraj

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je nákup VN a NN silovej elektrickej v jednopásmovej tarife (1T) počas trvania zmluvy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa formou združenej dodávky.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

09310000 Elektrická energia

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 64 EUR
Vrátane DPH. Sadzba DPH (%) 20

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
740.951/2013-ODVO
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 191-329101 z 2.10.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Dodávka elektrickej energie
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
6.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Magna E.A.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35743565
Poštová adresa: Beethovenova 5
Mesto/obec: Piešťany
PSČ: 921 01
Štát: Slovensko
Telefón: +421 337915707

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 69,33 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 64 EUR
Vrátane DPH. Sadzba DPH (%) 20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 12
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Doplnenie k bodom II.2) Celková konečná hodnota zákazky a V.4) Informácie o hodnote zákazky.
Predmetom úpravy cien v elektronickej aukcií bola cena za 1 MWh silovej elektrickej energie v jednopásmovej tarife vrátane spotrebnej dane a DPH. Cenová ponuka úspešného uchádzača je 64 EUR za 1 MWh silovej elektrickej energie vrátane spotrebnej dane a DPH. Predpokladané množstvo odobratej elektrickej energie počas trvania zmluvy je 1 515 MWh. Cena za distribúciu, prenos a ostatné regulované poplatky neboli súčasťou kritériá na vyhodnotenie ponúk a budú úspešnému uchádzačovi uhrádzané v súlade s platným poriadkom SR.
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk: Mgr. Ing, Adriana Gajdošová, Mgr. Dagmar Kadlicová, Ing. František Pauer, JUDr. Marek Murín, Mgr. Lukáš Lopatník, Mgr. Stanislav Oravec.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
7.1.2014