Služby - 485415-2017

06/12/2017    S234

Malta-Valletta: Poskytovanie medzinárodných kuriérskych služieb pre EASO

2017/S 234-485415

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl
Poštová adresa: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Mesto/obec: Valletta
Kód NUTS: MT0 MALTA
PSČ: MRS 1917
Štát: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.easo.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3041
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Azyl.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie medzinárodných kuriérskych služieb pre EASO.

Referenčné číslo: EASO/2017/588.
II.1.2)Hlavný kód CPV
64120000 Doručovateľské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Služby sa budú požadovať najmä z/do krajín alebo medzi krajinami Európskej únie a európskymi krajinami mimo EÚ. Dodávateľ však musí byť schopný poskytovať tieto služby z/do iných alebo medzi inými oblasťami sveta s výnimkou vzdialených miest určenia, ktoré sú vo všeobecnosti neprístupné. Služby budú zahŕňať:

vyzdvihnutie balíkov/pošty z „kancelárií EASO na Malte“ a doručenie do „celého sveta“ vrátane Malty;

vyzdvihnutie balíkov/pošty z „celého sveta“ vrátane Malty a doručenie do kancelárií EASO na Malte;

vyzdvihnutie z „celého sveta“ a doručenie do „celého sveta“;

vypĺňanie dodacích listov;

všeobecné organizovanie a dozor nad dopravou.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: MT MALTA
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

EASO plánuje uzavrieť rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie medzinárodných kuriérskych služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa obnoví automaticky 3-krát, zakaždým na 12 mesiacov, až do maximálneho celkového trvania 48 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/01/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/01/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Maximálne 2 oprávnení zástupcovia za každého uchádzača, vopred oznámení úradu EASO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

EASO si vyhradzuje právo zvýšiť predpokladanú hodnotu rámcových zmlúv najviac o 50 % v súlade s článkom 85 nariadenia o rozpočtových pravidlách EASO a článkom 134 ods. 1 písm. e) pravidiel vykonávania. V takýchto prípadoch môžu EASO a úspešný účastník využívať rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na nové služby alebo práce pozostávajúce z opakovania podobných služieb alebo prác zverených hospodárskemu subjektu, ktorému bola pridelená pôvodná zákazka zo strany EASO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/11/2017