Υπηρεσίες - 485420-2017

06/12/2017    S234

Βέλγιο-Βρυξέλλες: UCA 17/066 — Εκσυγχρονισμός και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου Justus Lipsius

2017/S 234-485420

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2-281-8062
Φαξ: +32 2-280-0262
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

UCA 17/066 — Εκσυγχρονισμός και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου Justus Lipsius.

Αριθμός αναφοράς: UCA 17/066.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31625100 Συστήματα πυρανίχνευσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Εργασίες εκσυγχρονισμού και υπηρεσίες συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου Justus Lipsius.

Στο πλαίσιο αυτό, η σύμβαση έχει ως αντικείμενο τα ακόλουθα:

— τη συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος εγκατάστασης πυρανίχνευσης έως το πέρας των εργασιών εκσυγχρονισμού,

— τις εργασίες εκσυγχρονισμού του συστήματος και τη συντήρησή του κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών,

— τη συντήρηση του νέου συστήματος για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45312100 Εργασίες εγκατάστασης συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς
50710000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το κυρίως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εγκατάστασης πυρανίχνευσης του κτιρίου Justus Lipsius (JL) που βρίσκεται στην οδό rue de la Loi 175, 1048 στις Βρυξέλλες. Το κτίριο έχει μεικτή επιφάνεια περίπου 220 000 m2.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

— τη συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης έως το πέρας των εργασιών εκσυγχρονισμού,

— τις εργασίες εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος συστήματος και τη συντήρησή του κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών,

— τη συντήρηση του νέου συστήματος για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής των εργασιών εκσυγχρονισμού.

Το σύστημα εγκατάστασης πυρανίχνευσης αποτελείται από 3 δίκτυα κέντρων ελέγχου (εξοπλισμούς ελέγχου και σήμανσης) και από ένα σύστημα επίβλεψης.

Η περιπλοκότητα του σχεδίου έγκειται στην ανάθεση σε 1 μόνο εταιρεία της σύμβασης συντήρησης της υπάρχουσας εγκατάστασης συν των εργασιών αντικατάστασης/εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης καθώς και της συντήρησης του νέου συστήματος.

Κατά συνέπεια, η ανάδοχος εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για το τέλος του κύκλου ζωής της υπάρχουσας εγκατάστασης καθώς και για την τοποθέτηση και συντήρηση της νέας εγκατάστασης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 150
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

— 2 έτη και μισό κατ' ανώτατο όριο για τις εργασίες εκσυγχρονισμού έως την προσωρινή παραλαβή,

— 10 έτη για τη συντήρηση από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δεν δημοσιεύει την εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων. Η εκτίμηση του όγκου της σύμβασης αναγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/01/2018
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Κατά τη διάρκεια των 3 ετών που έπονται της σύναψης της αρχικής σύμβασης, η Γραμματεία θα μπορέσει να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, χωρίς πρότερη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης, για νέες υπηρεσίες που θα συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων θα συμμορφώνεται προς το σχέδιο βάσης που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης όπως περιγράφεται στο σημείο II.1.4).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Τηλ. +352 4303-1. Φαξ +352 4303-2100. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu Διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία
Ταχ. διεύθυνση: Wetstraat/rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2-2818062
Φαξ: +32 2-2800262
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/11/2017