Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 485420-2017

06/12/2017    S234    Consiliul Uniunii Europene - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie restrânsă 

Belgia-Bruxelles: UCA 17/066 – Modernizarea și întreținerea sistemului de detectare a incendiilor din clădirea Justus Lipsius

2017/S 234-485420

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://tendering.consilium.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3094
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

UCA 17/066 – Modernizarea și întreținerea sistemului de detectare a incendiilor din clădirea Justus Lipsius.

Număr de referinţă: UCA 17/066.
II.1.2)Cod CPV principal
31625100
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrări de modernizare și servicii de întreținere a sistemului de detectare a incendiilor din clădirea Justus Lipsius.

În acest context, contractul are ca obiect:

— întreținerea sistemului de instalații de detectare a incendiilor până la finalizarea lucrărilor de modernizare;

— lucrări de modernizare a sistemului și întreținerea acestuia pe toata durata lucrărilor;

— întreținerea noului sistem timp de 10 ani de la data recepției provizorii.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45312100
50710000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul principal al acestui contract este modernizarea sistemului de instalații de detectare a incendiilor din clădirea Justus Lipsius (JL) de la adresa rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles. Clădirea are o suprafață brută de aproximativ 220 000 m2.

Serviciile includ:

— întreținerea sistemului de detectare a incendiilor până la finalizarea lucrărilor de modernizare;

— lucrări de modernizare a sistemului existent și întreținerea acestuia pe toata durata lucrărilor;

— întreținerea noului sistem timp de 10 ani de la data recepției provizorii a lucrărilor de modernizare.

Sistemul de instalații de detectare a incendiilor cuprinde 3 rețele de centre (echipamente de control și semnalizare) și un sistem de supraveghere.

Complexitatea proiectului constă în atribuirea unei singure companii a contractului de întreținere a instalațiilor actuale, la care se adaugă lucrările de înlocuire/modernizare a instalațiilor, precum și întreținerea noului sistem.

Prin urmare, ofertantul câștigător va fi responsabil pentru gestionarea finalizării ciclului de viață al instalației existente și pentru amplasarea și întreținerea celei noi.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 150
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

— maximum 2,5 ani pentru lucrările de modernizare până la recepția provizorie;

— 10 ani pentru întreținere de la data recepției provizorii.

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secretariatul General al Consiliului nu publică valoarea estimată a contractelor. Volumul estimat al contractului este indicat în caietul de sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/01/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Pe parcursul unei perioade de 3 ani de la încheierea contractului inițial, Secretariatul poate să utilizeze o procedură de negociere cu partea căreia i-a fost atribuit acest contract, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea unor servicii similare conforme cu proiectul de bază care face obiectul acestui contract, astfel cum se descrie la punctul II.1.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Tribunalul Uniunii Europene, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, LUXEMBURG. Tel. +352 4303-1. Fax +352 4303-2100. E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu Adresa de internet: http://www.curia.europa.eu

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: Wetstraat/rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262

Adresă internet: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/11/2017