Works - 485541-2021

Submission deadline has been amended by:  546253-2021
27/09/2021    S187

Poland-Krakow: Construction work for university buildings

2021/S 187-485541

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postal address: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-059
Country: Poland
Contact person: Renata Rogowska-Kwas
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Telephone: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Internet address(es):
Main address: www.dzp.agh.edu.pl
Address of the buyer profile: www.dzp.agh.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.dzp.agh.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia Publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21

Reference number: KC-zp.272-508/21
II.1.2)Main CPV code
45214400 Construction work for university buildings
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło

Rozbudowa o zachodnie skrzydło budynku S-1 obejmuje:

- budowę zachodniego skrzydła budynku naukowo-laboratoryjnego przy ul. Reymonta 13a w Krakowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych instalacji;

- budowę instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej wraz z przyłączami tychże mediów do budynku.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45311200 Electrical fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

AGH Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło

Rozbudowa o zachodnie skrzydło budynku S-1 obejmuje:

- budowę zachodniego skrzydła budynku naukowo-laboratoryjnego przy ul. Reymonta 13a w Krakowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych instalacji;

- budowę instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej wraz z przyłączami tychże mediów do budynku.

Parametry zachodniego skrzydła budynku:

Powierzchnia zabudowy: 630,07 m2 w tym laboratorium (wzbudnik) : 52,80m2

Powierzchnia użytkowa (z komunikacją): 2 876,08 m2

Powierzchnia całkowita: 3 456,13 m2

Kubatura: 14 286,60 m3 w tym laboratorium: 364,32 m3

Wysokość budynku: 20,70 m

Liczba kondygnacji: 6 (w tym nadziemnych: 5, podziemnych: 1)

Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji (tzw. podstawowej) na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym, za wyjątkiem:

- dachu, okien, elewacji i drzwi zewnętrznych, gdzie okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat (120 miesięcy),

- instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej udzielony przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu w języku polskim producenta okablowania udzielonego bezpośrednio końcowemu użytkownikowi i stanowiącego min 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne dotrzymania parametrów jakościowych i materiałowych dla wszystkich elementów instalacji), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji (tzw. gwarancji podstawowej) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:

a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 .

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli wykonawca, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów.

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) informacji z KRK w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

e) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

f) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g) Wykazu robót budowanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

h) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy zagraniczni:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c, d, e, f, składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.8 SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę: min. 15 000 000,00 zł brutto, każda polegająca na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej,

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

c) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

d) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

e) dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:

1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) formularz oferty.

b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp);

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

3. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://epropublico.pl/)

4. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawca, którego oferta uznana jest za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy

8. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość linii ubezpieczenia wskazanych w SWZ.

9. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: uprawnienia wymienione w pkt 8.1. 4. SWZ, kserokopie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych osób (D i E), Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków, Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia, Kosztorys, Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, oświadczenia wskazane w pkt 25.6 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224584740
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224584740
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021