Tjenesteydelser - 485542-2018

03/11/2018    S212    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning

2018/S 212-485542

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Udenrigsministeriet
43271911
Asiatisk Plads 2
København K
1448
Danmark
Kontaktperson: Jeppe Honoré Isaksen
Telefon: +45 33920445
E-mail: jepisa@um.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.um.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223774&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223774&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om internationale flytte- og transportopgaver, samt opmagasinering

Sagsnr.: 2018 - 25319
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98392000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter internationale flytte- og transportopgaver, samt opmagasinering i forbindelse med udsendelser i hele verdenen.

Rammeaftalen omfatter følgende typer opgaver og de dermed forbundne ydelser:

a) Flytning af bohave for Udenrigsministeriets udsendte,

b) Opmagasinering,

c) Flytning af privat bohave for udsendte Danida-rådgivere,

d) Transport af statsinventar, biometriudstyr, sikkerhedsudstyr og IT-udstyr.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 821 207.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42417200
60000000
60400000
60600000
63122000
63522000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Hele verdenen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter internationale flytte- og transportopgaver, samt opmagasinering i forbindelse med udsendelser i hele verdenen.

Rammeaftalen omfatter følgende typer opgaver og de dermed forbundne ydelser:

a) Flytning af bohave for Udenrigsministeriets udsendte,

b) Opmagasinering,

c) Flytning af privat bohave for udsendte Danida-rådgivere,

d) Transport af statsinventar, biometriudstyr, sikkerhedsudstyr og IT-udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: 2) Flytteprocedure for bohave / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: 3) Opmagasinering / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Transportprocedure for statsinventar m.v. / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: 5) Skadeshåndtering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 821 207.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Leverandørens skal tegne en transportforsikring for statsinventar, der skal dække alle skader, som Leverandøren forvolder under udførelsen af opgaver omfattet af rammeaftalen, uanset om skaden måtte være dækket af anden forsikring, som f.eks. hvis der er tale om statsinventar m.m., hvor cirkulære om selvforsikring i staten mv. gælder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Vedrørende økonomisk og finansiel formåen kræves følgende, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2):

1) Oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger;

2) En erklæring om tilbudsgivers samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår leverandøren blev etableret eller startede sin virksomhed eller seneste offentliggjorte årsrapport.

Ved sammenslutninger af økonomiske aktører/virksomheder (konsortier) skal disse oplysninger opgives for hver enkelt økonomisk aktør/virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves:

- Ad 1) En samlet årlig omsætning på mindst 5 000 000 DKK i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ad 2) En positiv egenkapital i det senest disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for teknisk kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.3):

- Oplysning om den økonomiske aktørs betydelige leverancer af den anførte type med angivelse af beskrivelse, beløb, dato og modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves:

- 2 referencer der dokumenterer erfaring med tilsvarende leverancer af de udbudte tjenesteydelser, f.eks. internationale flytte-/transportopgaver, samt opmagasinering.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/11/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/02/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/11/2018
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2018