29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 485545-2023

09/08/2023    S152

Polska-Lublin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2023/S 152-485545

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13j
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Charachajczuk
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Tel.: +48 814665710
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Żurowski
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdmlublin.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13j
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Rój
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zdmlublin.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Zana w Lublinie na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej oraz sprawowanie nadzorów autorskich

Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.46.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Zana w Lublinie na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na:

a) przebudowę/rozbudowę ul. Zana w Lublinie na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej,

b) infrastrukturę transportową obejmującą m.in. budowę pawilonu sanitarnego wraz z przyłączami i wyposażeniem, ustawienie biletomatu i punktu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z przyłączami, przebudowę trakcji trolejbusowej,

2. sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o przygotowaną dokumentację.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3.Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2)warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6 ppkt 1).

5.Uprawnienia, o których mowa w pkt 6, powinny być wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane albo albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

1) wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 wielobranżowych dokumentacji projektowych na budowę i/lub przebudowę i/lub remont (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) dróg publicznych klasy technicznej min. „Z” wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą branże: sanitarną (sieć kanalizacji deszczowej) oraz elektryczną (sieć i urządzenia oświetlenia drogowego), o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda dokumentacja.

W przypadku, kiedy usługa realizowana przez Wykonawcę dotyczyła przygotowania dokumentacji na budowę, przebudowę lub remont dróg w różnych klasach technicznych, w/w warunki dotyczące wymaganych branż oraz minimalnej wartości dotyczą fragmentu dokumentacji odnoszącego się do dróg klasy technicznej min. „Z”.

Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

2) dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń:

- w specjalności inżynieryjnej - drogowej – minimum 1 osoba która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 2 projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy i/lub przebudowy i/lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) dróg publicznych klasy technicznej min. „Z”.

UWAGA! Osoba wskazana w wykazie osób w powyższej specjalności musi być tożsama z osobą wskazaną w pkt. C) formularza ofertowego dotyczącym doświadczenia zawodowego projektanta drogowego, (stanowiącym kryterium oceny ofert).

- w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – minimum 1 osoba;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osoba;

- w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimum 1 osoba;

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Wymagany okres doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2023
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2023
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy: https://zdmlublin.eb2b.com.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art.139 ust.1 i ust. 2 ustawy Pzp.

2.Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 15 000,00 zł.

3. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 256 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

5. Zgodnie z art. 257 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeśli środki publiczne, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Wszelkie informacje dotyczące procedury złożenia oferty, w tym niezbędnych dokumentów, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.Termin wykonania zamówienia: – 48 miesięcy od daty od daty zawarcia umowy, w tym:

1) Opracowanie koncepcji rozwiązania układu drogowego nastąpi w terminie – 30 dni od daty zawarcia umowy.

2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminach:

a) w zakresie projektów: zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanych wraz ze wszystkimi materiałami i dokumentami niezbędnymi do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

b) w zakresie projektów technicznych wraz z pozostałymi elementami dokumentacji –

17 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3) Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, nie dłużej niż do upływu 48 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z pkt 19 SWZ:

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

19.3. Odwołanie przysługuje na:

19.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

19.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

19.4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.

19.6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7. Odwołanie wnosi się w terminie:

19.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

19.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 19.7.1.

19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.7. i 19.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 20-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2023