Leveringen - 485634-2017

06/12/2017    S234    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Bussum: Brandstoffen

2017/S 234-485634

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GAD Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Joris Geertman
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gad.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging Enkelvoudige gunning Brandstoffen.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De GAD Gooi en Vechtstreek (GAD) heeft recent een aanbestedingstraject doorlopen voor de inkoop van brandstoffen. Per aankondiging d.d. 30 oktober 2017 is bekend gemaakt dat er bij dit traject geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen. De GAD heeft belang bij de continuïteit van de betreffende dienstverlening.

De GAD is daarom voornemens om, middels een enkelvoudig gegunde opdracht, de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, aan te gaan onder de voorwaarden van de doorlopen aanbesteding. De overeenkomst wordt aangegaan voor zolang als nodig om een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen. Gedurende deze overeenkomst spant de GAD zich in om een nieuwe aanbesteding te doorlopen ten aanzien van deze dienstverlening. De GAD is voornemens om de aankondiging van de herziene aanbesteding binnen 6 maanden te publiceren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bussum.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De GAD Gooi en Vechtstreek (GAD) heeft recent een aanbestedingstraject doorlopen voor de inkoop van brandstoffen. Per aankondiging d.d. 30 oktober 2017 is bekend gemaakt dat er bij dit traject geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen. De GAD heeft belang bij de continuïteit van de betreffende dienstverlening.

De GAD is daarom voornemens om, middels een enkelvoudig gegunde opdracht, de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, aan te gaan onder de voorwaarden van de doorlopen aanbesteding. De overeenkomst wordt aangegaan voor zolang als nodig om een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen. Gedurende deze overeenkomst spant de GAD zich in om een nieuwe aanbesteding te doorlopen ten aanzien van deze dienstverlening. De GAD is voornemens om de aankondiging van de herziene aanbesteding binnen 6 maanden te publiceren.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/11/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/11/2017