29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 485644-2023

09/08/2023    S152

Polska-Kraków: Odczynniki chemiczne

2023/S 152-485644

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-913
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Tel.: +48 126229413
Faks: +48 126444756
Adresy internetowe:
Główny adres: https://e-propublico.pl/
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dzierżawa urządzeń do analizy parametrów krytycznych i zakup odczynników do urządzeń do analizy parametrów krytycznych oraz analizy poziomu glukozy

Numer referencyjny: SZP-271-30-2023
II.1.2)Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dzierżawa urządzeń do analizy parametrów krytycznych i zakup odczynników do urządzeń do analizy parametrów krytycznych oraz analizy poziomu glukozy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL90FLEX oraz dostawa materiałów zużywalnych do analizatora AQT90 FLEX i HemoCue.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL90FLEX oraz dostawa materiałów zużywalnych do analizatora AQT90 FLEX i HemoCue zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do SWZ - zestawienie warunków i parametrów wymaganych.

Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do analizatora parametrów krytycznych i materiały zużywalne muszą posiadać okres ważności - min. 3 miesięcy od daty dostawy.

Termin sukcesywnych dostaw odczynników, materiałów kontrolnych i części zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych i materiały zużywalne powinien wynosić max 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości zestawów, niż określone we wzorze oferty w załączniku nr 1 do SWZ, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

Zaoferowane odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do analizatora parametrów krytycznych i materiały zużywalne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) . W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że oferowany produkt posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
38434000 Analizatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych (5 szt.) zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do SWZ - zestawienie warunków i parametrów wymaganych.

Wykonawca zapewni podłączenie analizatorów do szpitalnego systemu informatycznego AMMS w ramach umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji oprogramowania analizatora. W przypadku braku możliwości aktualizacji oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania/ wymiany analizatora na inny aparat z zachowaniem tych samych funkcjonalności z aktualnym oprogramowaniem.

Warunku serwisu:

Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 1 dzień roboczy. Czas naprawy max. 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

W przypadku naprawy powyżej 3 dni roboczych Wykonawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Zmawiającego i zapewni urządzenie zastępcze niezwłocznie na zlecenie Zamawiającego.

Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do analizatora parametrów krytycznych i materiały zużywalne muszą posiadać okres ważności - min. 3 miesięcy od daty dostawy.

Analizatory parametrów krytycznych (5 szt) muszą być nie starsze niż z roku produkcji 2020, kompletne i po uruchomieniu gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujące bezpieczeństwo personelu medycznego, a także zapewniające wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

Wraz z pierwszą dostawą sprzętu medycznego Wykonawca dostarczy komplet odczynników, materiałów kontrolnych i części zużywalnych do analizatorów parametrów krytycznych oraz materiały zużywalne koniecznych do uruchomienia analizatorów, kompatybilnych w oferowanymi analizatorami.

Termin sukcesywnych dostaw powinien wynosić max 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości zestawów, niż określone we wzorze oferty w załączniku nr 1 do SWZ, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

Zaoferowany sprzęt medyczny i zestawy muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) . W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że oferowany produkt posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania min. 1 przeglądu okresowego i napraw w ciągu 12 miesięcy. Po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonanie odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. W przypadku awarii sprzętu medycznego Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowanych sprzęt medyczny.

Wymagania dotyczące serwisu:

a) maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć: 24 h licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia,

b) w przypadku konieczności dłuższej naprawy Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy,

c) możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok,

d) czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - 48 h od momentu zgłoszenia,

e) serwis gwarancyjny

f) instrukcja obsługi w języku polskim - w formacie papierowej i elektronicznej (wraz z dostawą urządzenia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 8. 1 i 8.2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/12/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

-Zestawienie warunków i parametrów wymaganych - załącznik nr 1 - grupa 1 i grupa 2

-Wzór oferty

-JEDZ

-Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp dotyczące przesłanej wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

-Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (D. U. z 2022 poz. 974) tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR).

-Oryginalne katalogi, ulotki, prospekty lub ich kopie zawierające informację o parametrach oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów w języku polskim. - dot. grupy 2

-Oświadczenie wykonawcy lub producenta aparatu, że zaoferowane odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne mogą współpracować z aparatem ABL 90 FLEX i AQT90 FLEX i nie uszkadzają toru pomiarowego.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

-Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

-Informacja o beneficjentach rzeczywistych wykonawcy

-Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

-Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

-Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

-Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

-Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

-Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

-Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

-Informacja o beneficjentach rzeczywistych wykonawcy

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Przedmioty zamówienia zaoferowane w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 - 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2023