Услуги - 485645-2018

03/11/2018    S212

България-Костинброд: Строителен надзор

2018/S 212-485645

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт“, или инж. Теодора Гогова — заместник-кмет
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +259 72168719/+359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18939
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/18939
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Драговищица

Референтен номер: ОП-2018-8
II.1.2)Основен CPV код
71520000 Строителен надзор
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осъществяване на дейности по строителен надзор на строително монтажни работи за обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“.

В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 101 991.10 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000 Строителен надзор
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Територията на община Костинброд, Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:

— участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж,

— съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа при влязло в сила разрешение за строеж. В 3-дневен срок от съставянето на този протокол заверява заповедна книга на строежа, а в 7-дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСЛ) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт).

— подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице, извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът.

— да съставя и организира подаването от името на възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и други документи пред компетентните органи с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване.

— да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на следните обекти и подобекти:

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица, община Костинброд — Ø90 и Ø125 — I етап (гл. клон III, клон 22, клон 30, клон 33 (участъка о.т. 111—о.т. 116) и клон 34),

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд — Ø90 и Ø125 — 20 504 л.м — I етап — реконструкция на помпена станция „Хаджия“, главен клон I, главен клон II, главен клон III, клон 1, клон 10, клон 11, клон 12, клон 13, клон 14, клон 15, клон 16, клон 17, клон 18, клон 2, клон 20, клон 22, клон 23, клон 24, клон 25, клон 26, клон 27, клон 29, клон 3, клон 30, клон 31 (участък о.т. 81—о.т. 85), клон 32, клон 33, клон 34, клон 35, клон 37, клон 39, клон 4, клон 40, клон 41 (участък о.т. 69—о.т. 76), клон 42, клон 43, клон 44, клон 46, клон 47, клон 48, клон 5, клон 50, клон 51, клон 52, клон 54, клон 55, клон 56, клон 57, клон 58, клон 59, клон 6, клон 60, клон 61, клон 62, клон 63 (участък о.т. 92—о.т. 56), клон 65, клон 67, клон 68, клон 69 (участък о.т. 22—о.т. 21), клон 7, клон 70, клон 71, клон 72, клон 73, клон 74, клон 75 (участък о.т. 133—о.т. 143 и о.т. 86—о.т. 136), клон 76, клон 77, клон 78 (участък о.т. 117—о.т.118), клон 79, клон 81 (участък о.т. 38—о.т. 134), клон 82, клон 84, клон 85, клон 9.

Общата дължина на водопроводните мрежи на село Драговищица и село Петърч, предназначени за реконструкция— 21,69 км.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация за качествено изпълнение на поръ1ката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 101 991.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 540
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/07/2/0/00458 от 04.07.2018г. за проект ID 23/07/2/0/00458

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00458 от 4.7.2018 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да притежават валиден лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (параграф 128 от преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗУТ), или валидно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на чл. 166, ал. 2 и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочи в част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП вида, номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще упражняват строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот от упражняване на строителен надзор през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 100 000,00 BGN. За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума от 300 000 BGN съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи четвърта група, първа категория или еквивалентна за участник чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот от упражняване на строителен надзор през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 100 000,00 BGN. За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: справка за оборота от упражняване на строителен надзор за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума от 300 000 лева съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи четвърта група, първа категория или еквивалентна за участник чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер, издател и валидност на същата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи, доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност“. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор посочени по горе се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1—3 от ЗУТ, извършени при изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на ВиК мрежа и/или съоръжения, или еквивалентна за участник чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен.

2. Участникът да има внедрена следната система: система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ осъществяване на дейност като консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1—3 от ЗУТ — „строителен надзор“ или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1—3 от ЗУТ, извършени при изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на ВиК мрежа и/или съоръжения, или еквивалентна за участник чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.

При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. Участникът да има внедрена следната система: система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ осъществяване на дейност като консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1—3 от ЗУТ — „строителен надзор“ или еквивалентен. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването чрез попълване на част IV, раздел Г от ЕЕДОП, като посочи и вида, номера и дата на валидност на съответните сертификати.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителен надзор. Всяко от лицата, изпълняващо строителен надзор, трябва да имат съответните сертификати.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. При максимално допустима стойност на договора, равна на прогнозната стойност, стойността за гаранция е 101 991,01 BGN. При превод същият следва да бъде в банка „УниКредит Булбанк“, офис Костинброд, банков код (BIC): UNCRBGSF, банкова сметка (IBAN): BG 11 UNCR 9660 3369 0391 11.

2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер до 50 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Условията за гаранциите са уредени в проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/12/2018
Местно време: 09:00
Място:

гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, заседателна зала на 2 етаж

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1—5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

3. Участник, чиято оферта е със срок на валидност, по-малък от минимално изискания от възложителя, или не удължи срока на валидност, когато е поискано това от възложителя, се отстранява от процедурата.

4. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

— правата и задълженията на участниците в обединението,

— уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка,

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Непредставяне на ЕЕДОП от трето лице или подизпълнител е основание за отстраняване от процедурата.

6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

7. За удостоверяване или доказване на критериите за подбор подробна информация се съдържа в документацията на поръчката — указания към участниците.

8. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

— НАП — тел. +359 70018700, http://www.nap.bg/,

— МОСВ — тел. +359 29406331, http://www3.moew.government.bg/,

— МТСП — тел. +359 28119443, http://www.mlsp.government.bg.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198 от ЗОП в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Костинброд.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/10/2018