Roboty budowlane - 485713-2021

27/09/2021    S187

Portugalia-Lizbona: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 187-485713

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 138-366077)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 500906840
Adres pocztowy: Avenida da Liberdade, 24
Miejscowość: Lisboa
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kod pocztowy: 1250-144
Państwo: Portugalia
E-mail: concursosengenharia.epal@adp.pt
Adresy internetowe:
Główny adres: WWW.EPAL.PT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Empreitada de Conceção-Construção para Fornecimento e Instalação de 3 grupos eletrobomba na Estação Elevatória de Vila Franca de Xira

Numer referencyjny: ENG21091
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Conceção e elaboração do projeto de execução destinado ao fornecimento e instalação de 3 (três) grupos eletrobomba na Estação Elevatória de Vila Franca de Xira, o qual incluirá a adaptação das instalações mecânicas existentes, adequando a geometria dos novos grupos eletrobomba aos existentes. Realização da empreitada, construção de infraestruturas, trabalhos de construção civil (demolições), instalações mecânicas e elétricas, fornecimento, montagem e colocação em serviço dos grupos eletrobomba, ensaios de fábrica, comissionamento, arranque e demonstração de garantias.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 138-366077

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Prazo para receção das propostas ou pedidos de participação
Zamiast:
Data: 13/10/2021
Czas lokalny: 18:00
Powinno być:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 18:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condições de abertura das propostas
Zamiast:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: