Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 485889-2021

27/09/2021    S187

Poland-Bydgoszcz: Diagnostic agents

2021/S 187-485889

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
National registration number: 000092462
Postal address: Powstańców Wielkopolskich 10
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85090
Country: Poland
Contact person: Witold Krusiński
E-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 523392122
Fax: +48 523221352
Internet address(es):
Main address: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Czynniki diagnostyczne III

Reference number: WIWa.272.14.2021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Preparaty i testy diagnostyczne niezbędne do wykonywania badań laboratoryjnych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Test ELISA I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ZHW Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Testy ELISA

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Testy ELISA do diagnostyki choroby Aujeszkyego (wykrywania glikoproteiny E wirusa choroby Aujeszkyego w surowicy krwi świń) do wykonania 18.900 oznaczeń, wraz z serwisem i nadzorem metrologicznym

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

ZHW OT Toruń

II.2.4)Description of the procurement:

Testy ELISA

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Koniugaty do diagnostyki wścieklizny.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ZHW Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Koniugaty

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do diagnostyki serologicznej I

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ZHW Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do diagnostyki serologicznej

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do diagnostyki serologicznej II.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ZHW OT Toruń

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do diagnostyki serologicznej

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/10/2021
Local time: 11:00
Place:

https://e-ProPublico.pl/

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

1) Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2

2) Jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 3

3) Formularz cenowy – załącznik nr 4

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 1

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

c) Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

d) Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

a) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

b) Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

c) Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

3. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

1) Opis urządzeń, instrukcja obsługi

a) instrukcje wykonania w języku polskim i oryginalnym – zgodnie wymaganiami ogólnymi dla zadań gdzie jest to wymagane;

b) dokumenty z walidacji pierwotnej testu w języku polskim - zgodnie wymaganiami ogólnymi dla zadań gdzie jest to wymagane;

c) program komputerowy producenta testów - zgodnie wymaganiami ogólnymi dla zadań gdzie jest to wymagane;

2) Certyfikat potwierdzający zgodność z określonymi wymaganiami lub cechami. Certyfikaty jakości wystawione przez producenta - zgodnie wymaganiami ogólnymi dla zadań gdzie jest to wymagane;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021