Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 48593-2023

25/01/2023    S18

България-Асеновград: Услуги, свързани с доставка на храна

2023/S 018-048593

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Национален регистрационен номер: 000471059
Пощенски адрес: пл. акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ №.9
Град: гр.Асеновград
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4230
Държава: България
Лице за контакт: Живка Георгиева
Електронна поща: zopasenovgrad@abv.bg
Телефон: +359 33120265
Факс: +359 33165156
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.asenovgrad.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16052
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/265636
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/265636
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ЗАЯВКА И ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНО МЕНЮ, СЪГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕН РЕЦЕПТУРНИК ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

II.1.2)Основен CPV код
55521200 Услуги, свързани с доставка на храна
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград“, в съответствие с поставените от Възложителя и приети от изпълнителя условия в процедурата по възлагане на обществената поръчка, а именно: Всеки ден от седмицата, по график съгласуван с директора /управителя/ на съответното социално заведение, да доставя за своя сметка в заведенията за социални услуги на територията на Община Асеновград заявените количества и вид храна;

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

община Асеновград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград“, в съответствие с поставените от Възложителя и приети от изпълнителя условия в процедурата по възлагане на обществената поръчка, а именно: Всеки ден от седмицата, по график съгласуван с директора /управителя/ на съответното социално заведение, да доставя за своя сметка в заведенията за социални услуги на територията на Община Асеновград заявените количества и вид храна;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложен брой допълнителен десерти за потребителите на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - Асеновград / Тежест: 60
Критерий за качество - Име: Предложен срок на реакция, в случай на рекламация / Тежест: 40
Цена - Тежест: чл. 70, ал.8 от ЗОП
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава регистрация за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, съгласно Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г., в сила от 09.06.2020 г.) или еквивалент, а за чуждестранните лица – аналогична регистрация, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А от ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на притежавания регистрация за извършване на дейността или еквивалент, а именно: орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на притежавания документ, номер на документа, дата на издаване и неговата валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ.

Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларираната в ЕЕДОП информация се доказва със заверено копие на валидна регистрация за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, съгласно Закона за храните или еквивалент.

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки или до тях има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата;

Участниците трябва успешно да са изпълнили минимум една услуга, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3/три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

За сходни услуги с предмета на поръчката, следва да се разбират услуги, свързани с приготвяне и доставка на храна в готов вид.

Удостоверяване: Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, за доставките, които са сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга /референции, публични регистри, удостоверения/.

Доказване: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.

2. Участниците да разполагат с техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.

Участниците трябва да разполагат минимум с 2 /два/ броя специализирани транспортни средства /собствени или наети/ за изпълнение на поръчката.

Удостоверяване: Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.

Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларираната в ЕЕДОП информация се доказва с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с минимум 1/един/ брой собствен или нает обект /помещение/ за раздаване и консумиране на място на храна, регистриран съгласно Закона за храните, с осигурен достъп за хора с увреждания, обслужващ потребителите на ДСП-диабетично болни лица. Обектът следва да бъде леснодостъпен за трудноподвижни и възрастни хора и да е в рамките на града.

Удостоверяване: Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.

Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларираната в ЕЕДОП информация се доказва с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Забележка: Относно изискванията за минимум 1/един/ брой собствена или наета база за приготвяне на храна, регистрана, съгласно Закона за храните и минимум 1/един/ брой собствен или нает обект /помещение/ за раздаване или консумиране на място на храна, с осигурен достъп за хора с увреждания, обслужващ потребителите на ДСП-диабетично болни лица, Възложителят ще приеме наличието на един общ обект, отговарящ на посочените изисквания.

Забележка: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата;

Участниците трябва успешно да са изпълнили минимум една услуга, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3/три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

За сходни услуги с предмета на поръчката, следва да се разбират услуги, свързани с приготвяне и доставка на храна в готов вид.

2. Участниците да разполагат с техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.

Участниците трябва да разполагат минимум с 2 /два/ броя специализирани транспортни средства /собствени или наети/ за изпълнение на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с минимум 1/един/ брой собствен или нает обект /помещение/ за раздаване и консумиране на място на храна, регистриран съгласно Закона за храните, с осигурен достъп за хора с увреждания, обслужващ потребителите на ДСП-диабетично болни лица. Обектът следва да бъде леснодостъпен за трудноподвижни и възрастни хора и да е в рамките на града.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/02/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Освен на посочените основания по чл. 54 и 55, ал.1, т.3, 4 и 5 от ЗОП, Възложителя отстранява от процедурата: Кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; кандидати или участници, които са свързани лица(по смисъла на чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП).; Кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) и лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата, свързани с националните основания за отстраняване.

2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1% от стойността на договора без ДДС.

Гаранциите могат да бъдат под формата на:

- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя

или

- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя

или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележка: Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП. Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация (чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2023