Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 485963-2021

27/09/2021    S187

Poland-Warsaw: Unleaded petrol

2021/S 187-485963

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Służba Ochrony Państwa
National registration number: 7010799793
Postal address: ul.Podchorążych 38
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-463
Country: Poland
Contact person: Jarosław Grotowski, Piotr Konieczny, Zbigniew Bożyk
E-mail: przetargi@sop.gov.pl
Telephone: +048 226065405/+048 226065955
Fax: +048 226065408
Internet address(es):
Main address: www.sop.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa Jednostka Budżetowa
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa paliw płynnych do magazynu MPiS i obiektów SOP w latach 2022-2025

Reference number: 12/2021/ZP
II.1.2)Main CPV code
09132100 Unleaded petrol
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa paliw płynnych do magazynu MPiS i obiektów SOP w latach 2022-2025 zgodnie z wymaganiami i na warunkach określonych w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134220 Diesel fuel (EN 590)
09135000 Fuel oils
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Służba Ochrony Państwa, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 32, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa paliw płynnych do magazynu MPiS i obiektów SOP w latach 2022-2025 zgodnie z wymaganiami i na warunkach określonych w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji zamówienia - 48 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 do 31.12.2025 r..

W przypadku podpisania umowy po 01.01.2022r. termin zakończenia realizacji zamówienia będzie 31.12.2025r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z innych przepisów:

1.1.1. Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję na obrót paliwami, do czego jest zobowiązany na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716, t.j.)

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określono w załączniku nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/10/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/10/2021
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania

ofert dostępnej na miniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości: 100 000,00 PLN

2. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych została zawarta w rozdziale V SWZ.

3. Podmiotowe środki dowodowe zostały zawarte w rozdziale VII SWZ.

4. Podstawy wykluczenia zostały zawarte w rozdziale VIII SWZ.

5. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały zawarte w rozdziale IX SWZ.

6. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +048 224587840
Fax: +048 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +048 224587801
Fax: +048 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021