Dostawy - 486028-2019

16/10/2019    S200    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Łęczyca: Produkty farmaceutyczne

2019/S 200-486028

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 168-410468)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 6
Miejscowość: Łęczyca
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 99-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
E-mail: zozleczy@zozleczyca.pl
Tel.: +48 243882601
Faks: +48 243882264

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zozleczyca.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: ZOZ.ZP.391- 14/19
II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy produktów farmaceutycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 168-410468

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: