Servicii - 48603-2020

31/01/2020    S22

România-Bucureşti: Servicii de elaborare de studii

2020/S 022-048603

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Număr naţional de înregistrare: 26369185
Adresă: Str. Libertăţii nr. 16
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Adela Ralea
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telefon: +40 372111440
Fax: +40 372111445
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mdrap.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100088426
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea de servicii de consultanță și asistență pentru elaborarea viitorului Program Interreg România și Ungaria pentru perioada 2021-2027

Număr de referinţă: 26369185/29/2018/RO-Ungaria
II.1.2)Cod CPV principal
79311100 Servicii de elaborare de studii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de consultanță și asistență pentru elaborarea viitorului Program Interreg România și Ungaria pentru perioada 2021-2027.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 17 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 229 411.76 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79300000 Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici
79311200 Servicii de realizare de studii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul autorității contractante si conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie incheierea unui contract în vederea achiziționării serviciilor pentru elaborarea Programului Interreg dintre România și Ungaria, pentru perioada 2021-2027, inclusiv derularea procedurii de evaluare de mediu, conform legislației în vigoare, rezultatul general așteptat fiind finalizarea cu succes a procedurii de negociere între cele 2 state partenere, respectiv cu Comisia Europeană, respectiv aprobarea documentului Programului Interreg dintre România și Ungaria, aferent perioadei 2021-2027.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică: I.2. Organizarea şi gestionarea activității, măsurile de control al calității și managementul riscurilor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică: I.1. Conceptul activității și calitatea metodologiei de evaluare propuse / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 19
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Interreg V-A România-Ungaria

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I.1. Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti, cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți. Dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc). Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz;

I.2. Ofertantii (inclusiv asociați/subcontractanți, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

1) Ştefan Ion, ministru;

2) Cret Florin-Nicolae, secretar de stat;

3) Vestea Mihail, secretar de stat;

4) Cotoi Mariana, secretar de stat;

5) Iapă Augustin-Cătălin, secretar de stat;

6) Vetuta Stanescu, secretar de stat;

7) Gheorghe Pasat, secretar de stat;

8) Andrei Baciu, subsecretar de stat:

9) Groza Dan Alexandru, secretar general;

10) Vasiliu Marius Mihai, secretar general adjunct;

11) Igescu Carmen Emilia, secretar general adjunct;

12) Rusnac Melania, director general, Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane Și Administrativ;

13) Uretean Remus-Gabriel, director general, Direcția Generală Achizitii;

14) Hertzog Iulia Stela, director, Directia A.M. Programe Cooperare Teritoriala Europeana, Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana;

15) Buzgure Nicu, sef birou, Biroul Declaratii de Cheltuieli si EMS, Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana;

16) Mantog Ioana Cristina, șef serviciu, Serviciul Autoritatea de Management Romania-Bulgaria, Directia A.M. Programe Cooperare Teritoriala Europeana, Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana;

17) Cristea Oana Veronica, șef serviciu, Serviciul Autoritatea de Management Romania-Serbia, Directia A.M. Programe Cooperare Teritoriala Europeana, Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana;

18) Popescu Daniela Antoaneta, ef serviciu, Serviciul Autoritatea de Management pentru Cooperarea Romania, Ucraina, Moldova, Directia A.M. Programe Cooperare Teritoriala Europeana, Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana;

19) Bobarnac Laura Liliana, șef serviciu, Serviciul Autoritatea de Management Bazinul Marii Negre, Directia A.M. Programe Cooperare Teritoriala Europeana, Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana;

20) Panaite Racoviță Jalova Roxana-Valeria, șef serviciu, Serviciul Autoritatea de Management Romania-Ungaria, Directia AM Prog […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Precizarea părții/părților din acord-cadru/contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze. Dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși și numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din acord-cadru/contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele suport pentru verificarea informațiilor din DUAE (acordul/acordurile de subcontractare) vor fi solicitate ofertantului a cărui oferta se va clasa pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/03/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/09/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/03/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Oferta câştigătoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

Conform prevederilor art. 139 alin. (1)-(3) din H.G. nr.395/2016:

1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ” evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire;

2) În cazul prevăzut la alin. (1), se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj;

3) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Toate costurile privind intocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP (transmiterea acesteia) cad exclusiv în sarcina operatorilor economici, fără a exista posibilitatea solicitării vreunei compensații în acest sens. Ofertanții vor depune o declarație prin care își asumă prevederile contractuale din modelul de contract/contractul insusit.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene
Adresă: Bulevardul Libertății nr. 16, latura nord
Localitate: București
Cod poștal: 050706
Țară: România
E-mail: dap@mdrap.ro
Telefon: +40 372111437
Adresă internet: www.mdrap.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/01/2020