Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 486037-2023

09/08/2023    S152

România-București: Servere

2023/S 152-486037

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE
Număr naţional de înregistrare: 35000402
Adresă: Strada: Foişorului, nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031178
Țară: România
Persoană de contact: Adriana Anescu
E-mail: adriana.anescu@anap.gov.ro
Telefon: +40 213118090
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anap.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169181
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de: echipamente hardware și de rețea pentru aplicații software dezvoltate, sisteme răcire camera servere, licențe software pentru echipamente hardware, licențe mecanism monitorizare și servicii de suport, necesare a fi achiziționate pentru instrumentul de monitorizare dezvoltat în cadrul proiectului SIPOCA 625 “Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacităţii administrative

Număr de referinţă: 350004020232
II.1.2)Cod CPV principal
48820000 Servere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul prezentei achiziții este reprezentat de furnizarea de: echipamente hardware și de rețea pentru aplicații software dezvoltate, sisteme răcire camera servere, licențe software pentru echipamente hardware, licențe mecanism monitorizare și servicii de suport, necesare a fi achiziționate pentru instrumentul de monitorizare dezvoltat în cadrul proiectului SIPOCA 625 “Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacităţii administrative a ANAP şi a autorităţilor contractante”.

Obiectul achiziției este împărțit în două loturi, după cum urmează:

- lotul 1: echipamente hardware și de rețea pentru aplicații software dezvoltate, sisteme răcire cameră servere, licențe software pentru echipamente hardware;

- lotul 2: licență mecanism monitorizare și servicii de implementare și servicii de suport pentru remedierea problemelor care pot apărea după instalare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 206 394.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Oferta se poate depune pentru unul sau pentru ambele loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente hardware și de rețea pentru aplicații software dezvoltate, sisteme răcire camera servere, licențe software pentru echipamente hardware

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48820000 Servere
32420000 Echipament de reţea
39717200 Aparate de aer condiţionat
48222000 Pachete software pentru servere web
51611100 Servicii de instalare de hardware
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Strada: Foisorului, nr. 2; Localitate: Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

echipamente hardware și de rețea pentru aplicații software dezvoltate, sisteme răcire cameră servere, licențe software pentru echipamente hardware;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de garantie / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Performanța procesorului pentru Server / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 135 894.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” – SIPOCA 625, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020”.

II.2.14)Informații suplimentare

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea de licențe mecanism monitorizare, servicii de implementare și servicii de suport pentru remedierea problemelor care pot apărea după instalare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48991000 Pachete software pentru foi de calcul
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Strada: Foisorului, nr. 2; Localitate: Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de licențe mecanism monitorizare, servicii de implementare și servicii de suport pentru remedierea problemelor care pot apărea după instalare

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada suport tehnic / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” – SIPOCA 625, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020.”

II.2.14)Informații suplimentare

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire. Fiecare operator economic (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător) care va participa la procedură va trebui să prezinte, odată cu DUAE formularul nr. 1. Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există.În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informațiile menţionate la art.193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informații privind partea din contact care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul. de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează operatorul economic trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menţionate la art.193, alin. (1) lit. a), din Legeanr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează operatorul economic în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art.193, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Înainte de atriuire, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se va face dovada identității persoanelor care dețin acțiuni la purtător. Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării. acestora: 1. Certificate de atestare fiscală cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentării, pentru sediul social iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere, semnată de reprezentantul legal/ împuternicit al operatorului economic. 2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau imputernicite, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Min.Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic; 3. După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situația de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art.166, art.167 alin. (1^1), alin.(2), respectiv art.171 din Legea.nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 4. După caz, orice alte documente echivalenteedificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea. nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători/subcontractanților (in cuprinsul careia se va indica obligatoriu procentul de subcontractare), în vederea respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea.nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2), lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz. Conform.prevederilor. art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016. In cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă. nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoanele. cu funcţii de decizie. la nivelul. autorității contractante, în sensul prevederilor art. 60 și art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016: Iuliana Feclistov Presedinte. Andra PĂUNA Manager proiect- SIPOCA 625, Roxana GRECU Responsabil financiar - SIPOCA 625, Monica Iozefina CLINCIU Responsabil juridic - SIPOCA 625, Adriana Anescu Responsabil achiziții - SIPOCA 625

Silviana Simion Expert monitorizare nr. 4 - SIPOCA 625, Alexandru Neagu Responsabil IT - SIPOCA 625

Modalitatea de îndeplinire: Fiecare operator economic (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător) care va participa la procedură va trebui să prezinte, odată cu DUAE, o declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, insoțită de documente justificative (certificatul constatator emis de Ministerul Justiției-Oficiul Registrului Comerțului) din care să reiasă calitatea persoanei semnatare. În situația în care persoana care semnează documentele nu are calitatea de reprezentant legal, ci împuternicit, se va prezenta o împuternicire.Toate documentele solicitate (DUAE, formulare, etc.) se vor prezenta pentru fiecare lot în parte.

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, respectiv că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii şi că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului şi care cad în sarcina sa conform Ofertei depuse. Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta DUAE completat la secțiunea A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru fiecare lot in parte, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului. 1. Pentru persoane juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte denumirea completă, sediul social şi punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare şi codurile CAEN aferente acestora. 2. Pentru persoane juridice străine: se vor solicita documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă aoperatorului economic. Pentru persoane fizice române/străine: se vor solicita documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.

În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezintă de către fiecare ofertant asociat, pentru partea de contract pe care o realizează. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. În cazul în care, potrivit legislaţiei în vigoare din ţara de rezidenţă a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prevăzută o perioadă de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului), documentele prezentate vor purta menţiunea “Confirm pe propria răspundere că prezentul document conţine informaţii actuale, conforme cu realitatea de la data prezentării”, sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv sau vor fi însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv prin care acesta confirma valabilitatea informațiilor din documentele prezentate. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar, numele întreg al persoanei semnatare.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Loturile: 1,2Ofertanții vor prezenta o listă a principalelor furnizări de produse similare din ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în cadrul a maximum 3 contracte.Din listă trebuie să rezulte faptul că ofertantul a furnizat produse similare celor care fac obiectul prezentei achiziții cel puțin în valorile menționate mai jos, în funcție de lotul pentru care depune oferta:Lot 1 – 2.000.000,00 lei fără TVALot 2 – 70.000,00 lei fără TVAPrin produse similare se înţeleg:- echipamente hardware și de rețea pentru aplicații software dezvoltate (lot 1) și- licențe mecanism monitorizare și servicii de suport (lot nr. 2)Cu privire la modul de calcul al perioadei de 3 (trei) ani a experientei similare, dacă se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta DUAE completat la sectiunea A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie".Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru fiecare lot in parte, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului.Ca dovadă a îndeplinirii cerinței obligatorii, ofertantul va prezenta orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar prin care să confirme furnizarea de produse specificate în documentația de atribuire.Aceste documente pot fi orice documente din care să rezulte informațiile solicitate, cum ar fi:- copii ale unor părți relevante ale contractelor prin care se probează experiența similară solicitată, prin care să se facă dovada că au fost livrate produse similare de complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului. Din contractele prezentate trebuie sa reiasă identitatea părților, produsele furnizate, perioada de desfăşurare.- pentru contractele care probează experiența similară, documente constatatoare/recomandări/ procese verbale de recepţie emise de beneficiarul produselor furnizate privind modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale, care să ateste cantitatea și valoarea produselor furnizate precum și faptul că operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale asumate. Operatorii economici străini vor prezenta copii după orice documente prin care se confirmă furnizarea de produse similare, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru calculul pretului contractelor exprimate în altă monedă de cât Lei se va folosi cursul stabilit de către părți în respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de BNR pentru anii în care au fost derulate contractele în cauză. Note: 1. În cazul unei oferte comune (asociere), cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). Odată cu DUAE, trebuie prezentat Acordul de asociere. 2. În cazul în care cerința este demonstrată prin invocarea susținerii unei/unor terțe persoane, odată cu DUAE trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e de susținere din partea terțului/terților, din care sa rezulte inclusiv modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i va/vor asigura îndeplinirea angajamentului de susținere. Concret, în cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnico-profesionala invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi Autorității Contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentarea unui angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară bazându-se pe capacitatea altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE, prezentat de terțul/terții susținător(i) va include toate informațiile din care să reiasă că terțul nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 60, art. 164, art.165 și art.167, precum și din care să reiasă că îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

comisie evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului.

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale, precum și a datei de semnarea a acestuia. Modalitatea de îndeplinire

– Toti participantii vor prezenta, odată cu depunerea DUAE, o declaratie de acceptare a conditiilor contractuale, prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de a contract de furnizare din documentatia de atribuire. În situația în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectivele modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevăzute de art. 161 din Legea 98/2016. Baza legală: art. 51. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta declaratie va fi asumata de catre si catre toti membrii asocierii (daca este cazul).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 031178
Țară: România
E-mail: boggdan.balan@anap.gov.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE
Adresă: Strada Foişorului, Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 031178
Țară: România
E-mail: adriana.anescu@anap.gov.ro
Telefon: +40 213118090
Fax: +40 213118095
Adresă internet: www.anap.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/08/2023