Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 486062-2021

27/09/2021    S187

Denmark-Aalborg: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 187-486062

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Nordjylland
Postal address: Niels Bohrsvej 10
Town: Aalborg Ø
NUTS code: DK050 Nordjylland
Postal code: 9220
Country: Denmark
Contact person: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.rn.nau.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zddillwlkw
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Rambøll Danmark A/S
Postal address: Hannemanns Allé 53
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Jakob Fredslund Kobbernagel
E-mail: jfko@ramboll.dk
Telephone: +45 51611328
Internet address(es):
Main address: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zddillwlkw
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zddillwlkw
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nyt Aalborg Universitetshospital. E978 Sengevasker

II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Udbuddet vedrører E978 Sengevasker til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Udbuddet omfatter produktion, levering, installering og idriftsætning af fuldautomatisk vaskefacilitet til hospitalssenge og madrasser. Den tilbudte skal være i stand til at vaske 30 senge og madrasser i timen. Løsningen skal omfatte automatisk modtagelse/indlastning af en seng med automatisk adskillelse af madrassen fra sengen og genforening af seng og madras efter processen. Løsningen skal også kunne vaske hjælpemidler som fx kørestole mv.

Der er option på service i forskellige serviceniveauer, se udkast til serviceaftale i udbudsmaterialet.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK05 Nordjylland
Main site or place of performance:

Nyt Aalborg Universitetshospital,

Hospitalsbyen 1,

DK-9260 Gistrup

II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører E978 Sengevasker til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Udbuddet omfatter produktion, levering, installering og idriftsætning af fuldautomatisk vaskefacilitet til hospitalssenge og madrasser. Den tilbudte skal være i stand til at vaske 30 senge og madrasser i timen. Løsningen skal omfatte automatisk modtagelse/indlastning af en seng med automatisk adskillelse af madrassen fra sengen og genforening af seng og madras efter processen. Løsningen skal også kunne vaske hjælpemidler som fx kørestole mv.

Der er option på service i forskellige serviceniveauer, se udkast til serviceaftale i udbudsmaterialet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Energi- og medieforbrug / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Implementering og proces / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Funktionalitet og systemdesign / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Der er option på service i fire forskellige serviceaftaleniveauer:

- Serviceaftaleniveau 1 – Grundlæggende servicepakke

- Serviceaftaleniveau 2 – fejlrettende remoteservice

- Serviceaftaleniveau 3 – fejlrettende service med oppetidsgaranti

- Serviceaftaleniveau 4 – Reservedele

Indhold og vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er bygherre forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog § 135, stk. 4, 5 og 6 og § 138.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. ESPD-dokumentets del III, afsnit D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 6 og 7. Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD-en afsnit III C.

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelig dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD-et er korrekte.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de to seneste afsluttede disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

• Egenkapital:

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste to afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver bedes angive sine mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste tre år. Med sammenlignelige forstås referencer hvor tilbudsgiver har leveret og idriftsat en sengevaskemaskine.

Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

• Projektnavn

• Kunde

• Kontraktsum

• Udførelsesår inkl. oplysninger om projektets stade (idriftsat?)

• Beskrivelse af projektet

Grundet ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

Minimum level(s) of standards possibly required:

• Mindstekrav: Tilbudsgiver skal vedlægge mindst to referencer fra de seneste tre år, hvor tilbudsgiver har leveret og idriftsat en sengevaskemaskine. Referencerne skal være afsluttet, dvs. afleveringsforretningen skal være gennemført og sengevaskeren skal være idriftsat.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet.

Andre særlige vilkår:

Kontrakten er omfattet af social klausul vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge.Kontrakten er endvidere omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vi lfremgå af udbudsmaterialet.

Projektet er omfatte af bekendtgørelse nr. 118 af 6.2.2013 om krav til anvendelse af Informations-og Kommunikationsteknologi i byggeri.

Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, samt tilhørendevejledning nr. 9605 af 6. november 2013, "Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri" er gældende for projektet.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish, English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 7 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Der vil ikke være adgang til at overvære fysisk åbning af tilbuddene.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder. Registrering af tilbudsgiver og download af udbudsmateriale sker via flg. link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zddillwlkw

Rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretninger om offentliggørelse af rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil så vidt muligt blive sendt pr. mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet, men interesserede økonomiskeaktører bærer selv ansvaret for at holde sig opdateret herom på iBinder.

For vejledning til brug af systemet henvises til udbudsmappen eller se videovejledning på http//www.nau.rn.dk/Om-byggeriet/Byggeriet/Digital-udbudsproces

Kontaktperson i forbindelse med adgang til udbudsmaterialet er:

Region Nordjylland, Mia Rosengaard Hansen, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, tlf.: +45 20221092, e-mail:mia.hansen@rn.dk

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD og angive oplysninger vedr.udelukkelse og formåen. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Tilbud afgivet af et konsortium bør vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer,at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre. Er erklæringen ikke vedlagt tilbuddet, skal erklæringenfremsendes senest i forbindelse med kontraktindgåelse. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager ikonsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på andre enheders (f.eks. moderselskabers, andrekoncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers) formåen, skal tilbuddet tillige vedlægges en støtteerklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for tilbudsgiver.

Hvis en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal tilbudsgiveren og de(n) pågældende enhed(er) hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders (f.eks.moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers) formåen, skal tilbuddet vedlægges en rådighedserklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for tilbudsgiver.

Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåenpå underentreprenører/underrådgivere (andre enheders kapacitet / rådighedsleverandører), skal den/depågældende underentreprenører/underrådgivere udføre den del af kontrakten, som underentreprenørens/underrådgiverens kapacitet relaterer sig til.

Der skal desuden vedlægges udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som tilbudsgiver ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
Telephone: +45 35291095
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgereom, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §171,stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i istandstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021