Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 486107-2021

27/09/2021    S187

Netherlands-Veendam: Fuels

2021/S 187-486107

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Hunze en Aa's
National registration number: 01173230
Postal address: Aquapark 5
Town: Veendam
NUTS code: NL1 Noord-Nederland
Postal code: 9641 PJ
Country: Netherlands
Contact person: Mark Reichenfeld
E-mail: m.reichenfeld@hunzeenaas.nl
Telephone: +31 598693205
Internet address(es):
Main address: http://www.hunzeenaas.nl/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/264861
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311347&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311347&B=CTMSOLUTION
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Brandstoffen

II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Europese openbare procedure met gunning op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, ofwel de offerte met de beste prijs/kwaliteit verhouding (BPKV). De Opdracht betreft het in bulk leveren van brandstoffen, namelijk waar mogelijk HVO100 en waar nodig diesel (EN 590) op meerdere locaties van Opdrachtgever Waterschap Hunze en Aa’s.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 152 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134220 Diesel fuel (EN 590)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL1 Noord-Nederland
Main site or place of performance:

Veele

II.2.4)Description of the procurement:

Europese openbare procedure met gunning op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, ofwel de offerte met de beste prijs/kwaliteit verhouding (BPKV). De Opdracht betreft het in bulk leveren van brandstoffen, namelijk waar mogelijk HVO100 en waar nodig diesel (EN 590) op meerdere locaties van Opdrachtgever Waterschap Hunze en Aa’s.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 400 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal 4 (vier) jaar, waarvan 2 (twee) vaste contractjaren en 2 x 1 (tweemaal één) jaar verlengingsoptie.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Inschrijver verklaart dat de inschrijving rechtsgeldig is ondertekent. Bewijsstukken om dit aan te tonen dienen binnen 5 werkdagen na het eerste verzoek van het waterschap Hunze en Aa’s te zijn overgelegd.

De bevoegdheid dient te blijken uit het nationale handelsregister. Wij bevelen Inschrijvers aan dit zelf te controleren en er rekening mee te houden dat de bevoegdheid van de ondertekenaar voldoende moet zijn om de Inschrijving rechtsgeldig te ondertekenen. Ook volstaat het als uit de tekst van het uittreksel blijkt dat ondertekenaar de bevoegdheid heeft om Inschrijving op aanbestedingen rechtsgeldig te ondertekenen. Bij een gedeeltelijke bevoegdheid kan het noodzakelijk zijn dat meerdere personen gezamenlijk moeten ondertekenen.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Adequaat verzekerd:

Inschrijver moet een geldige verzekering hebben voor bedrijfsaansprakelijkheid met een dekking tot een waarde van € 1.000.000,- per geval (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Waterschap Hunze en Aa’s en schade die wordt toegebracht aan derden en voor schade welke voortvloeit uit onbedoelde fouten die gemaakt zijn bij het uitvoeren van de Opdracht.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Referenties, Inschrijver toont aan de volgende kerncompetenties in voldoende mate te beheersen:

A. Het leveren van HVO100, met een omvang van minimaal 100.000 liter per jaar

B. Het leveren van Diesel, met een vergelijkbare omvang, namelijk minimaal 200.000 liter per jaar

C. Het leveren van brandstoffen in bulk onder vergelijkbare geografische omstandigheden, namelijk op ten minste 5 geografisch verspreidde locaties.

Veiligheid

Inschrijver beschikt over een VCA gecertificeerd VGM-beheerssysteem of aantoonbaar gelijkwaardig.

Milieubeheer:

Inschrijver voldoet aan de Europese normenreeks NEN/ISO 14001 op het gebied van milieubeheer of aantoonbaar gelijkwaardig.

Kwaliteitsbewaking:

Inschrijver voldoet aan de Europese normenreeks NEN/ISO 9001 op het gebied van kwaliteitsbeheer of aantoonbaar gelijkwaardig.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zie bijlage A - Programma van eisen

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Veendam

Information about authorised persons and opening procedure:

Inkoopadviseur(s) van AD

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Nederland
Town: Groningen
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De aanbestedende dienst neemt op grond van artikel 2.127 Aw 2012 een opschortende termijn in acht van twintig (20) kalenderdagen. Welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers. Aan de gunningsbeslissing kan de winnende Inschrijver derhalve geen enkel recht ontlenen. De mededeling van de gunningsbeslissing houdt géén aanvaarding in van het aanbod (6:127 lid 1 BW).

Indien een, in het kader van de aanbesteding, niet gegunde partij van mening is dat de gunningsbeslissing in strijd is met de Aanbestedingswet 2012, of andere toepasselijke regelgeving, kan hij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, een kort geding aanhangig maken bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland te Groningen. Indien niet binnen voornoemde termijn een kortgeding dagvaarding correct is betekend, gaat de Aanbestedende dienst ervan uit dat Inschrijver uitdrukkelijk berust in de afwijzing. Inschrijver is niet ontvankelijk in zijn vordering indien Inschrijver niet tijdig en correct een kortgeding dagvaarding aan de Aanbestedende dienst heeft laten betekenen. De dagvaarding dient in ieder geval ook op de kortst mogelijke termijn per e-mail te worden verzonden naar waterschap@hunzeenaas.nl.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2021