Dienstleistungen - 486263-2017

06/12/2017    S234    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bełchatów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2017/S 234-486263

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
"EKO-REGION" Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
Bełchatów
97-400
Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Dąbrówka
Telefon: +48 446330815
E-Mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Fax: +48 446330819
NUTS-Code: PL713

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.eko-region.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.eko-region.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z o. o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transport odpadów o kodzie 19 12 09/2017.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportu odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały np. piasek i kamienie) z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dylowie na Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrzeszowie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Zakład/Instalacja w Dylowie A gm. Pajęczno.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportu odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały np. piasek i kamienie) z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dylowie na Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrzeszowie.

2.Zamawiający podkreśla, że określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty.

3.W odniesieniu do zapisów ust. 2, Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu sumarycznej ilości odebranych odpadów.

4.Wykonawca powinien mieć zdolność do odbioru odpadów w ilościach określonych w niniejszym punkcie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w punkcie 2 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży licencję na transport drogowy rzeczy i pozwolenie na transport odpadów w kodzie 19 12 09, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum: 150 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie 2 pojazdów o minimalnej ładowności 24 Mg z naczepą typu wanna przystosowanych do przewozu odpadów o kodzie 19 12 09 oraz wykaże zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 2 osób realizujących tę usługę na stanowisku kierowcy, zgodnie z ustawą z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/01/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/01/2018
Ortszeit: 10:15
Ort:

Ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

2.Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. dnia 11.1.2018 roku godz.: 10:00.

1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy na dzień składania ofert zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

A.Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ),

B.JEDZ-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału (JEDZ zawiera oświadczenie Wykonawcy wymagane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/12/2017