There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 486304-2019

16/10/2019    S200

Czechia-Prague: IT services: consulting, software development, Internet and support

2019/S 200-486304

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
National registration number: 00551023
Postal address: Na Poříčním právu 376/1
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 128 01
Country: Czechia
Contact person: Jan Beránek
E-mail: jan.beranek@mpsv.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.mpsv.cz/cs/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zajištění provozu a rozvoje portálu esfcr.cz

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje portálu www.esfcr.cz na stávajícím technologickém řešení/portálovém frameworku (Liferay, viz příloha č. 1 závazného vzoru rámcové dohody), přičemž zajištěním provozu a rozvoje se rozumí zejména:

— modifikace a rozvoj stávajících funkcionalit/ služeb/ modulů/ aplikací,

— tvorba a rozvoj nových funkcionalit/ služeb/ modulů/ aplikací,

— zpracovávání a aktualizace analytické, administrátorské, vývojářské, instalační, uživatelské, provozní, bezpečnostní a školící dokumentace,

— zajištění podpory a provozu, včetně služeb hotline a servicedesk,

— zajištění součinnosti při bezpečnostním testování.

Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena zejména v příloze č. 1 závazného vzoru rámcové dohody.

Výsledkem zadávacího řízení této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, tj. bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72260000 Software-related services
72230000 Custom software development services
72210000 Programming services of packaged software products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Místo plnění není zadavatelem nikterak omezeno.

II.2.4)Description of the procurement:

Viz bod II.1.4) Stručný popis

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakázka bude financována z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Publicita a komunikace OPZ/ESF“ registrační číslo: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002751.

II.2.14)Additional information

Plnění veřejné zakázky bude poskytováno po dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody nebo do vyčerpání limitu ve výši 8 000 000 CZK bez DPH (s výjimkami ve formě oprávnění odstoupit od rámcové dohody dle ust. odst. 22.3 až 22.5 závazného vzoru rámcové dohody).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ,

— Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ,

— Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Bližší informace viz Kvalifikační dokumentace (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ,

B) Realizační tým dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ad. A) Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 2 významné služby obdobného charakteru a rozsahu, přičemž službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba realizovaná v oblasti provozu a rozvoje webových aplikací. Finanční objem významné služby musí činit v jednom případě minimálně 1 500 000 CZK bez DPH a ve druhém případě min. 3 000 000 CZK bez DPH. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že jednou významnou službou není možné prokázat splnění více významných služeb dle požadavků zadavatele uvedených výše. Bližší informace viz bod 4.1. Kvalifikační dokumentace.

Ad. B) Realizační tým se bude skládat minimálně ze 4 osob:

— projektový manažer,

— vývojář / programátor informačního systému senior se zaměřením na prostředí Liferay,

— vývojář / programátor informačního systému junior se zaměřením na prostředí Liferay,

— Analytik a architekt aplikací,

— Databázový specialista,

— UX expert a web designer,

— Tester a dokumentátor.

Požadavky na jednotlivé pozice zde pro svůj velký rozsah nejsou uvedeny. Více informací viz bod 4.2. Kvalifikační dokumentace.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

A) V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, zadavatel v souladu

S ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů ve formě čestného prohlášení, pokud jsou dodavateli známi, a uvedl, kterou (věcně určenou) části veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Blíže viz bod 9.1 Zadávací dokumentace.

Více viz VI.3) Další informace

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2019
Local time: 10:01
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pokračování III.2.2) Podmínky realizace zakázky:

B) Pojištění odpovědnosti za škodu: Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, vč. osoby zadavatele pokrývající kompletní předmět plnění veřejné zakázky s minimálním celkovým souhrnným limitem pojistného plnění ve výši min. 8 000 000 CZK po celou dobu plnění veřejné zakázky. Více viz bod 9.2 Zadávací dokumentace.

C) Informace o zajištění kybernetické bezpečnosti dodavatele a jeho poddodavatelů: Zadavatel požaduje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil informace o zajištění kybernetické bezpečnosti dodavatele a jeho případných poddodavatelů při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Více viz bod 9.3 Zadávací dokumentace.

D) Povinnost předložit doklady dle § 122 odst. 3 ZZVZ. Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, zadavateli předloží údaje a doklady ve vztahu ke skutečnému majiteli dle § 122 odst. 5 ZZVZ, pokud tyto údaje zadavatel nezíská z evidence údajů o skutečných majitelích ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Více viz čl. 10. Zadávací dokumentace.

E) Jistota: Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytl jistotu ve výši 100 000 CZK. Více viz čl. 18. Zadávací dokumentace.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2019