Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 486365-2018

03/11/2018    S212    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Септември: Строителен надзор по време на строителството

2018/S 212-486365

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Септември
Национален регистрационен номер: 000351825
Пощенски адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 37А
Град: Септември
код NUTS: BG423
Пощенски код: 4490
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Герасимов
Електронна поща: municipality@septemvri.org
Телефон: +359 35617777
Факс: +359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.septemvri.org

Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/158-96-00-18-18

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности...

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка се изразява в извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 22 900.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Община Септември, гр. Септември, с. Варвара, с. Симеоновец, с. Лозен, гр. Ветрен, с. Семчиново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е в рамките на подготовката и изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“, но не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол — образец 15 (акт 15), съгласно Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За дейност 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи“ — считано от датата на получено уведомление/известие от възложителя за стартиране на работата по упражняване на строителен надзор, със срок за изпълнение до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: 13/07/2/0/00078/29.05.2018 г. с ДФЗ

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 129-294138
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 208
Наименование:

„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности...

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Т7 Консулт ЕООД
Национален регистрационен номер: 200007801
Пощенски адрес: район „Централен“, ул. Фредерик Жолио Кюри № 18, ет. 5, офис 15А
Град: Пловдив
код NUTS: BG421
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: t_7@consultant.bg
Телефон: +359 32627672
Факс: +359 32627675
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 35 120.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22 900.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продълж. от II. 1.1) „Наименование“: ... към тях в община Септември, област Пазарджик“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/10/2018