Szolgáltatások - 486396-2017

06/12/2017    S234

Magyarország-Székesfehérvár: Takarítási szolgáltatások

2017/S 234-486396

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: AK10357
Postai cím: Szent István tér 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete-Csabina Judit
E-mail: fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu
Telefon: +36 22526964
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe: http://hivatal@fejer.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=20&type=210&year=2017#!DocumentBrowse
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: AK10357
Postai cím: Piac tér 12-14. III. emelet 326. szoba
Város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete-Csabina Judit
Telefon: +36 22526964
E-mail: fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
NUTS-kód: HU211 Fejér
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe: http://hivatal@fejer.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarítási szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal és telephelyei részére - 2018.

II.1.2)Fő CPV-kód
90910000 Takarítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Takarítási szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal és telephelyei részére - 2018.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90910000 Takarítási szolgáltatások
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
90911300 Ablaktisztítási szolgáltatások
90919200 Irodatakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Szfvár, József A. u. 42.; Várkörút 22-24.; Kégl György u. 1.; Sárkeresztúri u.12.; Deák F. u. 7-9.; Csíkvári u. 15.; Sörház tér 1.; Piac tér 10.; 12-14.; Mátyás kir. krt. 6.; Szent István tér 9.; Honvéd u. 8.; Koch L. u. 4/b.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Fejér Megyei Kormányhivatal és telephelyei (36) részére takarítási feladatok ellátása heti két alkalommal, napi rendszerességgel és szükség szerinti bontásban, valamint négy nagytakarítás az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Mennyiség: 36 440 m² +10 %.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M/2. alkalmassági követelményében előírt szakember 12 hónap feletti többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 10
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő az esetleges területnövekedés miatt a mennyiséget +10 %-kal növelheti.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés teljesítésének kezdete a szerződéskötés napja, de legkorábbi időpontja: 2018. 04. 05.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevőnek a 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az ajánlattevőnek a Korm.r. 8-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (ᾳ. pont kitöltése).

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek.

P1.) be kell nyújtania a felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (takarítási szolgáltatás) származó árbevételről szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdései szerint).

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha.

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (takarítási szolgáltatás) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 98 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (ᾳ. pont kitöltése).

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek.

M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. a) pontja, (3a) bekezdése és a 22. § (1) és (2) és (5) bekezdései szerint).

M2) Meg kell neveznie a teljesítés irányításáért felelős, legalább középfokú végzettségű személyt, csatolnia kell végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), összesen legalább 25 középületben végzett takarítási feladatok ellátására, vagy összesen minimum 27 000 m² takarított területre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal. Az előírt követelmény több szerződésből is bemutatható.

M2) nem rendelkezik teljesítés irányításáért felelős, legalább középfokú végzettségű olyan személlyel, aki a felhívás feladásának napját megelőző 3 évből rendelkezik takarítás irányítása terén szerzett, legalább 12 hónap egybefüggő tapasztalattal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték megfizetésére havonta, utólag kerül sor. Az ellenértéket az AK a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1),(2) bek.-ben foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. és a 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a rendelkezései irányadóak. A terjedelmi korlátokra tekintettel a fiz. részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/01/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/01/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. emelet 326. szoba

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 66. § (2), (4), (6) bek.-ben és a 65. § (7) bek.-ben foglaltakra.

2) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.

3) Az ajánlatban be kell nyújtani a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (2) bek. szerinti, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást.

4) Ajánlatkérő a Közbesz. Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, valamint a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.

5) Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a nettó havidíj 5 %-a, de összességében maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

A terjedelmi korlátokra tekintettel a részletes szabályokat a közbesz. dokumentumok és a szerződés tartalmazza.

6) A közbesz. dokumentumok ajánlattételi határidő lejártáig történő letöltése és a regisztrációs lap visszaküldése az eljárásban való részvétel feltétele.

7) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.

8) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Fekete-Csabina Judit. Lajstromszáma: 01009.

9) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) A kormányhivatal telephelyeinek egységes működtetése, az ugyanazon tartalmú szolgáltatásra vonatkozó szerződések számának racionalizálása, valamint a kormányhivatal gazdálkodási feladatainak egyszerűsítése érdekében sem műszaki, sem gazdaságossági szempontok szerint sem ésszerű a részekre bontás. A feladat átláthatósága, megfelelő ütemezése és koordinálása nem, vagy csak jóval nehezebben lenne megoldható több nyertes ajánlattevővel.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (5), valamint a 13. § (2) bekezdéseire, miszerint az eljárás eredményeként megkötött szerződés kizárólag az ellenőrző szervezet által a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítása esetén lép hatályba.

12) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbi helyszíneken:

1. Székesfehérvár, Szent István tér 9.

2. Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

3. Székesfehérvár, Piac tér 10. Kormányablak

A találkozás helye: Székesfehérvár, Piac tér 12-14. Fsz. 33. szoba.

A találkozás időpontja: 2017. december 14.; 14:00.

A helyszíni bejárás vezetője: Tátrai Ferenc beruházási referens.

13) Az ÁR szempont alatt a két évre vonatkozó, összesen nettó vállalkozási díjat érti Ajánlatkérő.

14) A nyertes AT kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján: legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok. Az értékelése során adható pontszám részszempontonként 0-10 pont. 12 hónapot elérő vagy annál magasabb mértékű megajánlásokra egyaránt 10 pontot ad Ajánlatkérő. Értékelés módszere: 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében egyenes arányosítás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/12/2017