Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 486436-2021

27/09/2021    S187

Hrvatska-Opuzen: Komunalna vozila

2021/S 187-486436

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Čistoća Opuzen d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76374489207
Poštanska adresa: Matice hrvatske 9.
Mjesto: Opuzen
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20355
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marlis Vodanović Musa
E-pošta: info@cistoca-opuzen.hr
Telefon: +385 20671418
Telefaks: +385 20671422
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-opuzen.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Novo komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada zapremnine 16 m3

Referentni broj: EMV 01/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144700 Komunalna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka je nabava 1 komunalnog vozila

CPV oznaka: 34144700-5 Komunalna vozila

Predmet nabave sufinancirat će se sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 (Maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda, odnosno iznos de mInImis potpore koji se dodjeljuje projektu je 1.271.662,37 HRK, a stopa sufmanciranja projekta je 84,9999997% ukupno prihvatljivih troškova, KK.06.3.1.18.0121) te zaključenje ugovora, realizacija i izvršenje podliježu kontroli od strane nadležnih tijela.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 247 400.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Čistoća Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, 20355 Opuzen.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka je nabava 1 komunalnog vozila CPV oznaka: 34144700-5 Komunalna vozilaPredmet nabave sufinancirat će se sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 (Maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda, odnosno iznos de mInImis potpore koji se dodjeljuje projektu je 1.271.662,37 HRK, a stopa sufmanciranja projekta je 84,9999997% ukupno prihvatljivih troškova, KK.06.3.1.18.0121) te zaključenje ugovora, realizacija i izvršenje podliježu kontroli od strane nadležnih tijela.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na podvozje (JP) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na nadogradnju (JN) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave sufinancirat će se sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 (Maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda, odnosno iz

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 127-336318
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Novo komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada zapremnine 16 m3

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/09/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Gradatin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 79147056526
Poštanska adresa: Livadarski put 19
Mjesto: Sesvete
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10360
Država: Hrvatska
E-pošta: tvrtko@gradatin.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 261 662.37 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 247 400.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku, žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana:

1. objave obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj obavijesti ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/09/2021