Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 486441-2021

27/09/2021    S187

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

2021/S 187-486441

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: HORVATOVAC 102a
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a, Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606013
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA OPREME - OBNOVLJENI PONOVLJENI POSTUPCI IV (OPREMA ZA KEMIJSKU SINTEZU I SPREMNIK ZA TEKUĆI DUŠIK)

Referentni broj: 004V-PMF/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je oprema za kemijsku sintezu i spremnik za tekući dušik: Osnovna oprema za kemijsku sintezu, Termostat, Termostatirana tresilica (sustav za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju) i termomikser i Spremnik za tekući dušik, a nabavljaju se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0016, pod nazivom CIuK - Centar izvrsnosti u kemiji.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 823 995.85 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1: Osnovna oprema za kemijsku sintezu

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani Ponuditelj se obvezuje robu isporučivati FCO lokacija ustrojstvene jedinice Naručitelja:SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTETHR-10000 Zagreb, Horvatovac 102a, Kemijski

II.2.4)Opis nabave:

Nabava osnovne opreme za kemijsku sintezu sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi i pripadajućih priloga.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave nabavlja se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0016, pod nazivom CIuK - Ce

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2: Termostat

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
42943210 Uronjivi termostati
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani Ponuditelj se obvezuje robu isporučivati FCO lokacija ustrojstvene jedinice Naručitelja:SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTETHR-10000 Zagreb, Horvatovac 102a, Kemijski

II.2.4)Opis nabave:

Nabava termostata sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi i pripadajućih priloga.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave nabavlja se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0016, pod nazivom CIuK - Ce

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3: Termostatirana tresilica (sustav za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju) i termomikser

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani Ponuditelj se obvezuje robu isporučivati FCO lokacija ustrojstvene jedinice Naručitelja:SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTETHR-10000 Zagreb, Horvatovac 102a, Kemijski

II.2.4)Opis nabave:

Nabava termostatirane tresilice (sustav za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju) i termomiksera sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi i pripadajućih priloga.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Temperaturni raspon komore termostatirane tresilice / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Promjer rotacije platforme tresilice / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave nabavlja se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0016, pod nazivom CIuK - Ce

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4: Spremnik za tekući dušik

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
44612200 Spremnici za plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani Ponuditelj se obvezuje robu isporučivati FCO lokacija ustrojstvene jedinice Naručitelja:SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTETHR-10000 Zagreb, Horvatovac 102a, Kemijski

II.2.4)Opis nabave:

Nabava spremnika za tekući dušik sukladno uvjetima Dokumentacije o nabavi i pripadajućih priloga.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave nabavlja se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0016, pod nazivom CIuK - Ce

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 045-110623
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/07/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ru-Ve d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 88470929840
Poštanska adresa: Prosinačka 14
Mjesto: Sveta Nedelja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: info@ru-ve.hr
Telefon: +385 13335250
Telefaks: +385 13335259
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 544 841.71 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 575 950.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
30/07/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Labomar d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 68373453442
Poštanska adresa: Gmajnje 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: labomar@zg.t-com.hr
Telefon: +385 13457969
Telefaks: +385 13457967
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 30 859.12 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 27 540.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
30/07/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: INEL- medicinska tehnika d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 56895477602
Poštanska adresa: Orehovečki brijeg 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: info@inel-mt.hr
Telefon: +385 16175150
Telefaks: +385 16520966
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 113 914.54 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 108 785.85 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/09/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: AlphaChrom d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 18966227376
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ana.zilic@alphachrom.hr
Telefon: +385 15502200
Telefaks: +385 15502299
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 111 720.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 111 720.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/09/2021