Services - 486500-2018

03/11/2018    S212    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Denmark-Copenhagen: Interpretation services

2018/S 212-486500

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.politi.dk

I.1)Name and addresses
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
København K
1216
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://www.justitsministeriet.dk/

I.1)Name and addresses
Civilstyrelsen
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://www.civilstyrelsen.dk/

I.1)Name and addresses
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
København K
1401
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://www.kriminalforsorgen.dk/

I.1)Name and addresses
Anklagemyndigheden, Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
København K
1220
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://www.anklagemyndigheden.dk/da

I.1)Name and addresses
Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-3
København K
1264
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://www.domstol.dk/om/organisation/domstolsstyrelsen/Pages/default.aspx

I.1)Name and addresses
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
København K
1216
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://uim.dk/

I.1)Name and addresses
Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53
København Ø
2100
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://uim.dk/us

I.1)Name and addresses
Flygtningenævnet
Adelgade 11-13
København K
1304
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://www.fln.dk/

I.1)Name and addresses
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Njalsgade 72A
København S
2300
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://uim.dk/siri

I.1)Name and addresses
Udlændingenævnet
Adelgade 11-13
København K
1304
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://udln.dk/

I.1)Name and addresses
National ID-center
Adelgade 13
København K
1304
Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://nidc.dk/

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om fremmedsprogstolkning

Reference number: J.nr. 2018-3310-122
II.1.2)Main CPV code
79540000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Rigspolitiet udbyder på vegne af de i pkt. I.2 angivne myndigheder rammeaftale om fremmedsprogstolkning.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 520 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79540000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK
II.2.4)Description of the procurement:

Rigspolitiet udbyder på vegne af de i pkt. I.2 angivne myndigheder rammeaftale om fremmedsprogstolkning. De ordregivende myndigheder har behov for fremmedsprogstolkning ved fremmødetolkning, heldagstolkning, videotolkning, telefontolkning, tolkning ved køreprøver, tolkning ved teoriprøver samt skriftlige oversættelselser. Ydelserne skal leveres i hele Danmark, inkl. Færøerne og Grønland.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 70 %
Price - Weighting: 30 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Hvis tilbudsgiver støtter sig på andre enheders formåen for opfyldelse af krav om økonomisk og finansiel formåen, hæfter den/de enheder solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, idet ordregiver har vurderet, at der kan opnås besparelser/stordriftsfordele ved ikke at opdele rammeaftalen, jf. udbudslovens § 49, stk. 2.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 060-132543
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Offentligt udbud af rammeaftale om fremmedsprogstolkning

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
EasyTranslate A/S
33240562
Sundkaj 9
Nordhavn
2150
Denmark
NUTS code: DK
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 520 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Rigspolitiet har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiverne er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2018