Services - 486500-2018

03/11/2018    S212

Denmark-Copenhagen: Interpretation services

2018/S 212-486500

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rigspolitiet
National registration number: 17143611
Postal address: Polititorvet 14
Town: København V
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1780
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: www.politi.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Justitsministeriet
Postal address: Slotsholmsgade 10
Town: København K
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1216
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://www.justitsministeriet.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Civilstyrelsen
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://www.civilstyrelsen.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Postal address: Strandgade 100
Town: København K
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1401
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://www.kriminalforsorgen.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Anklagemyndigheden, Rigsadvokaten
Postal address: Frederiksholms Kanal 16
Town: København K
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1220
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://www.anklagemyndigheden.dk/da
I.1)Name and addresses
Official name: Domstolsstyrelsen
Postal address: St. Kongensgade 1-3
Town: København K
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1264
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: https://www.domstol.dk/om/organisation/domstolsstyrelsen/Pages/default.aspx
I.1)Name and addresses
Official name: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Postal address: Slotsholmsgade 10
Town: København K
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1216
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://uim.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Udlændingestyrelsen
Postal address: Ryesgade 53
Town: København Ø
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2100
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://uim.dk/us
I.1)Name and addresses
Official name: Flygtningenævnet
Postal address: Adelgade 11-13
Town: København K
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1304
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://www.fln.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Postal address: Njalsgade 72A
Town: København S
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2300
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://uim.dk/siri
I.1)Name and addresses
Official name: Udlændingenævnet
Postal address: Adelgade 11-13
Town: København K
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1304
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: http://udln.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: National ID-center
Postal address: Adelgade 13
Town: København K
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1304
Country: Denmark
E-mail: SKI006@POLITI.DK
Internet address(es):
Main address: https://nidc.dk/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om fremmedsprogstolkning

Reference number: J.nr. 2018-3310-122
II.1.2)Main CPV code
79540000 Interpretation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Rigspolitiet udbyder på vegne af de i pkt. I.2 angivne myndigheder rammeaftale om fremmedsprogstolkning.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 520 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79540000 Interpretation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Rigspolitiet udbyder på vegne af de i pkt. I.2 angivne myndigheder rammeaftale om fremmedsprogstolkning. De ordregivende myndigheder har behov for fremmedsprogstolkning ved fremmødetolkning, heldagstolkning, videotolkning, telefontolkning, tolkning ved køreprøver, tolkning ved teoriprøver samt skriftlige oversættelselser. Ydelserne skal leveres i hele Danmark, inkl. Færøerne og Grønland.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 70 %
Price - Weighting: 30 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Hvis tilbudsgiver støtter sig på andre enheders formåen for opfyldelse af krav om økonomisk og finansiel formåen, hæfter den/de enheder solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, idet ordregiver har vurderet, at der kan opnås besparelser/stordriftsfordele ved ikke at opdele rammeaftalen, jf. udbudslovens § 49, stk. 2.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 060-132543
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Offentligt udbud af rammeaftale om fremmedsprogstolkning

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EasyTranslate A/S
National registration number: 33240562
Postal address: Sundkaj 9
Town: Nordhavn
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2150
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 520 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Rigspolitiet har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiverne er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2018