Lieferungen - 486578-2022

07/09/2022    S172

Polen-Stettin: Sitze, Stühle sowie Zubehörprodukte und -teile

2022/S 172-486578

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Szczecin
Nationale Identifikationsnummer: 8510309410
Postanschrift: Plac Armii Krajowej 1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-456
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Klaudia Czarnecka-Jurga
E-Mail: zamowienia@sim.szczecin.pl
Telefon: +48 918173385
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sim.szczecin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://portal.smartpzp.pl/sim
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Referenznummer der Bekanntmachung: SIM/ZP/P/30/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39110000 Sitze, Stühle sowie Zubehörprodukte und -teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych wraz z podestami i fotelami (dalej jako: „wyposażenie”), na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39113000 Verschiedene Sitze und Stühle
39113600 Bänke
44112100 Schutzunterkünfte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych wraz z podestami i fotelami (dalej jako: „wyposażenie”), na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Szczegółowy opis jak i ilość wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 5 pn. „Opis przedmiot zamówienia” (OPZ).

3. Przedstawione parametry jakościowe i techniczne są minimalnymi wytycznymi dla przedmiotu umowy, a ewentualne wskazane pochodzenie produktów czy nazwy producentów mają

na celu przybliżyć wymagania. Projekt techniczny wiat, stanowiący Załącznik nr 5 do swz – OPZ ma charakter jedynie poglądowy. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnego projektu wykonawczego wiat o parametrach i funkcjonalności odpowiadających parametrom i funkcjonalnościom opisanym w OPZ. Zamawiający dopuszcza tym samym zmiany w rozwiązaniach projektowych w stosunku do rozwiązań wynikających z OPZ pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego oraz pod warunkiem, iż zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania nie będą gorsze pod względem jakości, bezpieczeństwa, trwałości oraz funkcjonalności od rozwiązań przewidzianych w OPZ.

4. Przed dostawą i montażem wyposażenia należy uzyskać akceptację proponowanych rozwiązań wizualnych, technicznych i materiałowych, poprzez zgłoszenie wniosków materiałowych zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wnioski materiałowe muszą opisywać proponowane rozwiązanie wraz z dokumentami jakościowymi (certyfikaty, deklaracje jakości, itp.) potwierdzającymi spełnienie minimalnych wymagań kontraktowych. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie zgłaszania dokumentów do zatwierdzenia.

5. Elementy wbudowywane muszą być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać śladów użytkowania, muszą być przeznaczone do profesjonalnego użytkowania i być odporne na warunki atmosferyczne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja i rekojmia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. działa jako pełnomocnik ustanowiony na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecin.

Termin wykonania minimalny 28 dni maksymalny 42 dni

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże że, wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wyposażenia boisk sportowych w ławki i wiaty dla zawodników i/lub trenerów i/lub sędziów i/lub noszowych o wartości każdej z ww. dostaw (wraz z montażem) nie mniejszej niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Wzór umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/10/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Portal SmartPZP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Członkowie Komisji Przetargowej

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Ustawy;

2) w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) lub w art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, odnośnie zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy,

3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 3 ppkt 5 swz, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

• art 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

• art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) i art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1). Oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do swz.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

4) Wykazu dostaw wykonanych – na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 1 swz.

Z uwagi na małą liczbę znaków Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy

4. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem terminem składania ofert wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń i wniosków (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), a także przekazywanie zawiadomień i informacji odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/sim

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy,

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazani informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści

dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/09/2022