TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 486795-2017

06/12/2017    S234    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Paquetes de software y sistemas de información

2017/S 234-486795

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2017/S 205-423294)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
Wrocław
53-330
Polonia
Persona de contacto: Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa – Maria Kacprzyk-Boniecka
Correo electrónico: m.kacprzyk-boniecka@cwik.pl
Fax: +48 227451401
Código NUTS: PL51

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wroclaw.sa.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modyfikacja i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na potrzeby projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”

Número de referencia: Z-362-15/17
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: modyfikacje Systemu; dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie Systemu, w tym: wdrożenie i produkcyjne uruchomienie Systemu, wykonanie szkoleń e-learningowych, wykonanie Dokumentacji Systemu; zapewnienie serwisu gwarancyjnego, wsparcia i rozwoju od dnia 1.3.2018 r.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/12/2017
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 205-423294

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Zamawiający szczegółowo określił warunek w roz. XI pkt. A ppkt. 3 SIWZ.

Léase:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem osób składającym się co najmniej z:

a) Kierownik projektu – min. jedna osoba, która spełnia poniższe warunki:

i. posiada znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzoną posiadaniem certyfikatu Prince2 Practitioner lub równoważnego wydanego przez niezależną organizację certyfikującą;

ii. w ciągu ostatnich 5 lat brała udział w charakterze kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w realizacji co najmniej 2 projektów dotyczących zaprojektowania systemu informatycznego i jednego projektu dotyczącego wdrożenia systemu informatycznego;

b) Architekt systemów informatycznych – min. jedna osoba, która spełnia poniższe warunki:

i. posiada znajomość projektowania i budowy architektury systemów potwierdzoną certyfikatem TOGAF lub równoważnym;

ii. posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne;

c) Ekspert ds. bezpieczeństwa – min. jedna osoba, która spełnia poniższe warunki:

i. posiada minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z usługami IT, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu roli/funkcji Eksperta ds. bezpieczeństwa w zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych;

ii. posiada certyfikat CISSP: Certified Information System Security Professional (http://www.isc2.org) lub certyfikat CISA: Certified Information System Auditor (http://www.isaca.org) lub równoważny;

iii. posiada uprawnienia minimum audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO 27001 lub ISO 17799 (ISO 27002) lub równoważnej oraz uprawnienia minimum audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania i planów odtwarzania awaryjnego według normy BS25999 lub normy ISO 22301 lub równoważnej, wydane przez instytucję nie powiązaną kapitałowo z Wykonawcą;

iv. posiada certyfikat Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) (http://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-Control/Pages/default.aspx) lub równoważny;

d) Ekspert ds. rozwiązań bazodanowych in-memory computing – min. 3 osoby, z których każda spełnia poniższe warunki:

i. uczestniczył w minimum jednym zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) przedsięwzięciu, którego przedmiotem było wdrożenie bazy danych in-memory computing,

ii. posiada kwalifikacje w obszarze wdrażania bazy danych in-memory computing potwierdzone Certyfikatem poświadczającym zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego producenta bazy danych in-memory computing w zakresie dotyczącym bazy danych in-memory computing;

e) Analitycy – min. 2 osoby, z których każda spełnia poniższe warunki:

i. posiada umiejętność tworzenia modeli procesów biznesowych oraz zbierania i specyfikacji wymagań, tj.:

a. tworzyła modele procesów biznesowych/badawczych w co najmniej 2 projektach, z których każdy obejmował wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego,

b. zbierała i specyfikowała wymagania z zastosowaniem języka UML w co najmniej 3 projektach, z których każdy obejmował zaprojektowanie i budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego,

c. w przypadku co najmniej 1 osoby – posiada certyfikat UML Professional Foundation lub równoważny;

f) Specjalista ds. jakości oprogramowania – min. 1 osoba, która spełnia poniższe warunki:

i. uczestniczył jako specjalista ds. jakości oprogramowania w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych, z których każdy obejmował wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego,

ii. posiada certyfikat ISTQB na poziomie minimum Foundation Level lub równoważny.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:

Data: 04/12/2017

Czas lokalny: 12:00

Léase:

Data: 18.12.2017

Czas lokalny: 11:00

Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2018

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 15.2.2018

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:

Data: 04/12/2017

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p.

Al. J. Ch. Szucha 8

00-582 Warszawa

Léase:

Data: 18.12.2017

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p.

Al. J. Ch. Szucha 8

00-582 Warszawa

VII.2)Otras informaciones adicionales: