Marché de travaux - 486833-2020

15/10/2020    S201

Pologne-Szczecin: Travaux de construction

2020/S 201-486833

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 182-436272)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasto Szczecin
Adresse postale: Armii Krajowej 1
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-456
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Klaudia Czarnecka-Jurga
Courriel: zamowienia@sim.szczecin.pl
Téléphone: +48 918173385
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sim.szczecin.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Adresse postale: Zbożowa 4
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-653
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Klaudia Czarnecka-Jurga
Courriel: zamowienia@sim.szczecin.pl
Téléphone: +48 918173385
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sim.szczecin.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie

Numéro de référence: SIM/ZP/P/6/2020
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 1. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie”, I etap realizacyjny „Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie”.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/10/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 182-436272

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 21/10/2020
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 28/10/2020
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 19/12/2020
Lire:
Date: 26/12/2020
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 21/10/2020
Heure locale: 10:15
Lire:
Date: 28/10/2020
Heure locale: 10:15
VII.2)Autres informations complémentaires: