Services - 486854-2020

15/10/2020    S201

Danemark-Copenhague: Services de sondages d'opinion

2020/S 201-486854

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DR
Numéro national d'identification: 62786515
Adresse postale: Emil Holms Kanal 20
Ville: København C
Code NUTS: DK011 Byen København
Code postal: 0999
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Otte Ottesen
Courriel: otot@dr.dk
Téléphone: +45 28546653
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dr.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Media
I.5)Activité principale
Autre activité: Media Business

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Offentlig udbud af DR's 360 graders måling

Numéro de référence: 360 Graders Måling
II.1.2)Code CPV principal
79320000 Services de sondages d'opinion
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

360 graders målingen er et værktøj som DR skal benytte til at monitorere danskernes mediebrug på tværs af medier og som skal give DR et indblik i serviceringen af forskellige målgrupper på de forskellige medieplatforme som DR udkommer på. Målingen skal samtidig være med til at afdække dækningseffekter af større satsninger og initiativer for at afgøre om disse initiativer lever op til forventningerne. Kontrakten gælder i 3 år med mulighed for forlængelse 2 x 2 år.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 104 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79320000 Services de sondages d'opinion
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK011 Byen København
II.2.4)Description des prestations:

360 graders målingen er et værktøj som DR skal benytte til at monitorere danskernes mediebrug på tværs af medier og som skal give DR et indblik i serviceringen af forskellige målgrupper på de forskellige medieplatforme som DR udkommer på. Målingen skal samtidig være med til at afdække dækningseffekter af større satsninger og initiativer for at afgøre om disse initiativer lever op til forventningerne. Kontrakten gælder i 3 år med mulighed for forlængelse 2 x 2 år.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 45
Prix - Pondération: 55
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Dataindsamling i aldersgruppen 0-3 år.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 119-289444
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Offentlig udbud af DR's 360 graders måling

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/09/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Kantar Gallup
Numéro national d'identification: 1194
Adresse postale: Rådhuspladsen 45
Ville: København K
Code NUTS: DK011 Byen København
Code postal: 1550
Pays: Danemark
Courriel: kontakt@kantargallup.dk
Téléphone: +45 272727
Adresse internet: www.tns-gallup.dk
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 650 000.00 DKK
Valeur totale du marché/du lot: 5 432 000.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på: www.retsinformation.dk

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/10/2020