Προμήθειες - 486900-2020

16/10/2020    S202

Πολωνία-Βαρσοβία: Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex

2020/S 202-486900

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 181-435944)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.frontex.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex

Αριθμός αναφοράς: Frontex/OP/658/2020/RS
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34110000 Επιβατικά αυτοκίνητα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση τετρακίνητων/αυτόματων οχημάτων και οχημάτων γενικής χρήσεως και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/10/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 181-435944

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αριθμός τμήματος: both Lots
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 20/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 27/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αριθμός τμήματος: both Lots
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 22/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 29/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: