Diensten - 486901-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Maroussi: Informatie-infrastructuur omtrent cyberdreiging (Cyber Threat Intelligence, CTI) — Ontwerp, implementatie en abonnementsdiensten

2020/S 202-486901

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging
Postadres: 1 Vasilissis Sofias Street
Plaats: Maroussi
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postcode: 15124
Land: Griekenland
Contactpersoon: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefoon: +30 2814409711
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7320
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7320
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Cyberbeveiliging

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informatie-infrastructuur omtrent cyberdreiging (Cyber Threat Intelligence, CTI) — Ontwerp, implementatie en abonnementsdiensten

Referentienummer: ENISA F-COD-20-T28
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Enisa wil voor elk perceel een opdracht geven aan dienstverleners die ontwerp- en implementatiediensten kunnen verlenen voor een digitaal platform op het gebied van bedreigingsinformatie en voor abonnementen op bedrijfsniveau voor relevante informatiebronnen.

Perceel 1: CTI-infrastructuur — ontwerp en implementatie;

Perceel 2: Ontwerp van CTI-objecten;

Perceel 3: Verlening van abonnementsdiensten met betrekking tot de operationele samenwerking van Enisa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CTI-infrastructuur — ontwerp en implementatie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72320000 Databasediensten
72227000 Advies over software-integratie
79980000 Abonnementsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enisa streeft naar het ontwerpen en ontwikkelen van een digitaal CTI-platform en een database met bedreigingen (infrastructuur). Het eindproduct van een dergelijke implementatie is een IT-omgeving die het verzamelen, bundelen, analyseren en verspreiden van CTI uit een beheersbare lijst van openbaar beschikbare bronnen zal ondersteunen. Zo‘n platform moet, in zijn definitieve staat en nadat het naar behoren is geleverd en geaccepteerd, in bredere zin informatie verzamelen uit verschillende informatiebronnen, die open en publiek toegankelijk zijn. Daarnaast moet het door het elimineren van gedupliceerde gegevens, een glazen platform bieden waar informatie via geaggregeerde of diepgaande perspectieven in kennis kan worden omgezet. Een dergelijk platform maakt dagelijkse CTI-analyse en -creatie, geavanceerde visualisatie en het creëren van dashboards op maat mogelijk, maar biedt in het algemeen ondersteuning en relevante verbetering van ENISA's zakelijk gebruik.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De hieruit voortvloeiende raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twaalf maanden en kan jaarlijks worden verlengd tot maximaal vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ontwerp van CTI-objecten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72320000 Databasediensten
72230000 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enisa zoekt externe ondersteuning om de ontwerpvereisten voor de weergave van verschillende CTI-objecten tijdens de creatie en verspreiding te identificeren. Meer in het bijzonder zullen tijdens de CTI-analyse verschillende objecten worden gecreëerd. Deze objecten leggen de context van CTI-informatie vast die voldoet aan verschillende behoeften die door het eindproduct worden opgelegd (rapport). Op basis van deze vereisten moet de contractant grafische structuren/objecten voorstellen om de gecreëerde CTI-inhoud te presenteren aan verschillende groepen belanghebbenden/ontvangers van deze informatie. Deze objecten zullen zowel beeld- als tekstelementen bevatten die worden gebruikt om de gecreëerde CTI-inhoud te communiceren. Dergelijke (grafische) presentatieobjecten worden afgestemd op de verschillende behoeften van Enisa-groepen die CTI creëren, zoals het Enisa Threat Landscape. Andere gebruiksmogelijkheden zijn: sectorale CTI, situationeel bewustzijn op basis van incidenten, geaggregeerde standpunten van CTI, enz.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verlening van abonnementsdiensten met betrekking tot de operationele samenwerking van Enisa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000 Databasediensten
79980000 Abonnementsdiensten
72319000 Verstrekking van gegevens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enisa is op zoek naar een geschikte contractant voor het verlenen van geabonneerde diensten van geschikte leveranciers om zijn operationele capaciteiten in twee dimensies te verbeteren:

a) de verbetering van de diensten die worden verleend door de Open Cyber Situational Awareness Machine (OpenCSAM) verrijkt met zakelijke informatiebronnen afkomstig van Twitter en SHODAN;

b) de verbetering van de CTI-capaciteiten door het verlenen van zakelijke CTI-diensten van relevante dienstverleners op dit gebied, met de nadruk op strategische en operationele CTI, die het geschiktst is voor de taken van Enisa als gevolg van zijn mandaat en de interne CTI-processen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De hieruit voortvloeiende raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twaalf maanden en kan jaarlijks worden verlengd tot maximaal vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/11/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

ENISA Athens office, 1 Vasilissis Sofias Street, Maroussi 151 24 Attiki, GRIEKENLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Maximaal één wettelijke vertegenwoordiger per deelnemende inschrijver mag de openingssessie om 10:30 uur MET (11:30 uur Griekse tijd) bijwonen. De inschrijvers stellen het Agentschap schriftelijk op de hoogte van hun voornemen om de openingssessie bij te wonen, ten minste 2 werkdagen voor de openingssessie per e-mail aan procurement@enisa.europa.eu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/10/2020