Werken - 486971-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-München: Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

2020/S 202-486971

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt München, Baureferat
Postadres: Friedenstraße 40
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 81671
Land: Duitsland
E-mail: bekanntmachungen.vz2.bau@muenchen.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landschaftsbauarbeiten

Referentienummer: G24a318120
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE2 BAYERN
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:50
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020