Services - 486986-2021

Submission deadline has been amended by:  556340-2021
27/09/2021    S187

Nederland-Leek: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2021/S 187-486986

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Westerkwartier
Nationaal identificatienummer: 142082226
Postadres: Tolberterstraat 66
Plaats: Leek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9351 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: P. Bakker
E-mail: bureauinkoop@westerkwartier.nl
Telefoon: +31 628758279
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.westerkwartier.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/856442e1ed151ec00a94a33168829f3d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/856442e1ed151ec00a94a33168829f3d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gemeente
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor u ligt het aanbestedingsdocument van gemeente Westerkwartier met betrekking tot de inhuur van uitzendkrachten. Bij opdrachtgever werken ongeveer 1000 medewerkers (inclusief ongeveer 450 medewerkers bij ons werkbedrijf)

Wij zijn als opdrachtgever gehouden deze inhuur via een Europese aanbestedingsprocedure in de markt te zetten voor de komende periode.

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een raamovereenkomst met

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het sociaal domein

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het fysiek domein

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het ondersteunend en bestuurlijk domein

Deze aanbesteding richt zich op de inhuur van uitzendkrachten die vallen binnen de cao gemeenten tot en met schaal 8, de cao Wsw en de cao Aan de Slag. Globaal valt het overgrote deel van het besteedde bedrag aan de inhuur van uitzendkrachten onder de cao gemeenten en een kleiner deel onder de andere twee cao's.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 = Uitzendkrachten Sociaal domein

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2019 circa 2.000.000

2020 circa 1.500.000

Voor de exacte aantallen zie Selectieleidraad. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Selectieleidraad

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 = Uitzendkrachten Fysiek domein

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2019 circa 1.000.000

2020 circa 600.000

Voor de exacte bedragen zie de Selectieleidraad. Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Selectieleidraad

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3 = Uitzendkrachten ondersteunend en bestuurlijk domein

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2019 circa 526.000

2020 circa 225.000

Voor de exacte getallen zie de Selectieleidraad. Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De contractduur is van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. De opdracht kan verlengd worden met 2 x 1 jaar. Contractduur is maximaal 4 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Selectieleidraad

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte uitsluitingsgronden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen valse verklaringen,

- Inschrijving handels- en beroepsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Verzekering inzake bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referenties (kerncompetenties),

- SNA-keurmerk of gelijkwaardig,

- Kwaliteitsmanagementsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Opdracht bestaat uit drie percelen. Per perceel een raamovereenkomst. Contractduur van 01-01-2022 t/m 31-12-2023. Verlenging mogelijk met 2 x 1 jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie Selectieleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: geen.email@beschibaar.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Voor deze inschrijvers bestaat de mogelijkheid een kort geding tegen de voorgenomen gunning aanhangig te maken. De wettelijke termijn hiervoor is 20 kalenderdagen na verzending van voornoemd bericht. Dit betreft een fatale termijn.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2021