Werken - 487003-2020

16/10/2020    S202

Denemarken-Brabrand: Bouwwerkzaamheden

2020/S 202-487003

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Nationaal identificatienummer: 55133018
Postadres: Karen Blixens Boulevard 7
Plaats: Brabrand
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8220
Land: Denemarken
Contactpersoon: Vibeke Hedelund Pedersen
E-mail: vhp@aarhus.dk
Telefoon: +45 41855831
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aarhus.dk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/25162b2b-89b4-4440-a9d0-6bf42e326e1d/publicMaterial
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/25162b2b-89b4-4440-a9d0-6bf42e326e1d/homepage
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/25162b2b-89b4-4440-a9d0-6bf42e326e1d/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Den udbudte opgave omfatter energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune, hvor der ønskes udskiftet ca. 21 000 armaturer til LED.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316100 Installeren van buitenverlichting
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042 Østjylland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune.

Opgaven omfatter levering og montering af ca. 21 000 LED armaturer. De nye armaturerne skal erstatte udtjente armaturer som er monteret på eksisterende master og wire. Udskiftningen skal ske på trafikveje, boligveje og stier inde for hele kommunen. En stor del af udskiftningen skal ske på det kritiske vejnet hvor der stilles skærpede krav til fremkommelighed og afspærring.

De nye armaturer skal have forskellige design og lysegenskaber afhængig af deres placering. Dette skal sikre at de lever op til de specifikke lystekniske krav samt de beskrivelser der fremgår af Aarhus Kommunes belysningsstrategi.

Arbejdet skal udføres i hovedentreprise. Den vindende entreprenør skal således forestå den samlede opgaven med energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune.

Kontrakten er således ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelsen herfor er at det ud fra projektets omfang og kompleksitet ikke kan opdeles i fagentrepriser ud fra en afvejning af ansvarsfordeling og styring af projektet.

Der henvises til kontraktgrundlaget herunder særligt SAB – vejbelysnings-materiel, SAB – styring og samarbejde og SAB – arbejdsplads for en nærmere beskrivelse af projektets omfang.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Energiforbrug / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Arbejdsproces og organisation / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Bygherren prækvalificerer på baggrund af udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder kravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete udbudte opgave vurderet på baggrund af de adspurgte referencer i afsnit 5.2 ”Teknisk og/eller faglig formåen” i prækvalifikationsbetingelserne.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ansøger bedes i ESPD angive nøgletal for omsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

Eventuele minimumeisen:

Bygherren accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en omsætning på minimum 50 mio. DKK i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK ekskl. moms i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har en soliditetsgrad på minimum 12 % i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen.

For hver enkelt reference bedes ansøger beskrive følgende:

— Hvilke ydelser referencen omfatter

— Antal nye armaturer opsat.

- På trafikveje, belysningsklasse L6, L7a, L7b

- På lokalveje, belysningsklasse E1, E2.

— Tidspunktet for udførelse af referencen

— Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse

— Hvordan har samarbejdsformen været med ordregiver

— Har ansøger overholdt de gældende deadlines i tidsplanen

— Har der i kontraktperioden været uoverensstemmelser omkring den forventede kvalitet.

Med lignende referencer forstås opgaver, der i sin karakter af ydelser er sammenlignelig med den udbudte opgave.

I ESPD oplyser om virksomheden har fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL).

Eventuele minimumeisen:

Bygherren accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen. Der ønskes maksimalt indleveret 3 referencer.

Det er et mindstekrav, at virksomheden har fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kontrakten indeholder et CSR-bilag som bl.a. inkluderer en klausul om arbejdsvilkår og en uddannelsesklausul.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Bygherren er således forpligtet til at udelukke en ansøger, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre ansøgeren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

— Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

— Bygherren kan påvise, at ansøger i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

— Bygherren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

— Bygherren kan påvise, at ansøger væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

— Bygherren kan påvise, at ansøger uretmæssigt har forsøgt at påvirke bygherrens beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger, når bygherren anmoder herom, fremlægge følgende:

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når bygherren anmoder herom:

— Ansøgers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret.

— Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som bygherren vurderer passende, hvis ansøgeren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som bygherren forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra de ansøgere, som bygherren forventer at prækvalificere. Bygherren forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020