Werken - 487007-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Saarbrücken: Installeren van liften

2020/S 202-487007

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universität des Saarlandes
Postadres: Postfach 15 11 50
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postcode: 66041
Land: Duitsland
Contactpersoon: Verfahrensbetreuung/-begleitung für die Universität des Saarlandes durch die agstaUMWELT GmbH; Kommunikation, Teilnahmeanträge und Angebote, usw. ausschließlich über subreport
E-mail: vergabe@agsta.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.agsta.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forschung und Lehre

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Innovation Center — Aufzugsanlage

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313100 Installeren van liften
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 125 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020