Werken - 487077-2020

16/10/2020    S202

Finland-Helsinki: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 202-487077

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Väylävirasto
Nationaal identificatienummer: 1010547-1
Postadres: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-00521
Land: Finland
Contactpersoon: Kari Partiainen
E-mail: kari.partiainen@vayla.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vayla.fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Proviko Oy
Nationaal identificatienummer: 3009480-2
Postadres: Sorsapuisto 1 B 23
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: FI-33500
Land: Finland
E-mail: kari.partiainen@vayla.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.proviko.fi
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Väylien hallintointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vt8 Eurajoen ohitus, ST

Referentienummer: VÄYLÄ/5453/02.01.01/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden - IA01
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Valtatie 8 on Eurajoen kohdalla yksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä valtateille asetettuja sujuvuus- ja palvelutasotavoitteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa pääliikenneyhteyttä ja parantaa valtatien palvelutasoa turvallisuus- ja sujuvuusongelmien osalta merkittävästi.

Urakka toteutetaan ST-urakkana ja siihen sisältyy mm.:

— Vt8 Eurajoen kohdan osuuden rakentaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1)

— Mt2070, Mt12773, Mt12779, Mt2170 parannustyöt

— Kahden (2) eritasoliittymän ja viiden (5) uuden sillan rakentaminen

— Jalankulku- ja pyörätieväylien täydentäminen

— Melunsuojauksen toimenpiteitä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valtatie 8, Turku—Pori välinen tieosuus Eurajoen kohdalla.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tämä hankintailmoitus on ilmoitus Vt8 Eurajoen ohitus ST-urakan käynnistymisestä.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki).

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous liitteineen on jätettävä suomeksi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 31
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Hanketta koskeva tiesuunnitelma-aineisto on tallennettu ja ladattavissa osoitteessa:

https://vayla.sharefile.eu/d-sa03f892f7d34605b

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vähimmäisvaatimukset ovat esitettyinä Soveltuvuusvaatimukset-liitteessä. Tarjoajan tulee täyttää Soveltuvuusvaatimukset-liite sekä .docx-muotoinen ESPD-lomake, joilla tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa kaikki Soveltuvuusvaatimukset-liitteessä listatut selvitykset.

Selvityksiä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa niiltä osin, kuin tilaajan on mahdollista tarkistaa tiedot Rakentamisen Laatu (RALA) ry:n Internet-sivustolta tai tarjoaja/aliurakoitsija on liittynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan ja tilaajan on mahdollista tarkistaa tiedot Vastuu Group Oy:n palvelusta.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-424176
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Sähköisesti noudettavat hankekohtaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoutumisessa käytettävät lomakkeet on tallennettu projektiportaaliin. Portaali avataan tarjoajien käyttöön 15.10.2020 klo 10.00. Projektiportaalin (SokoPro) osoite on:

https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L

Tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet Soveltuvuusvaatimukset ja ESPD-lomake sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille, jotka ovat saatavilla yllä mainitusta osoitteesta.

Tarjous tulee jättää sähköisesti SokoPro-projektipankkiin. Tarkemmat ohjeet tarjouksen jättämisestä löytyvät tarjouspyyntöaineistosta Ohje tarjouksen jättämiseen.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset sekä muut mahdolliset tarjousmenettelyn aikaiset ilmoitukset ja lausunto- ja selvityspyynnöt.

Kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla toimitettua tarjousta ei hyväksytä.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/39387/notice/55414

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020