Werken - 487077-2020

16/10/2020    S202

Suomi-Helsinki: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

2020/S 202-487077

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kari Partiainen
Sähköpostiosoite: kari.partiainen@vayla.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Proviko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3009480-2
Postiosoite: Sorsapuisto 1 B 23
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: FI-33500
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kari.partiainen@vayla.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.proviko.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallintointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vt8 Eurajoen ohitus, ST

Viitenumero: VÄYLÄ/5453/02.01.01/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat - IA01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Valtatie 8 on Eurajoen kohdalla yksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä valtateille asetettuja sujuvuus- ja palvelutasotavoitteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa pääliikenneyhteyttä ja parantaa valtatien palvelutasoa turvallisuus- ja sujuvuusongelmien osalta merkittävästi.

Urakka toteutetaan ST-urakkana ja siihen sisältyy mm.:

— Vt8 Eurajoen kohdan osuuden rakentaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1)

— Mt2070, Mt12773, Mt12779, Mt2170 parannustyöt

— Kahden (2) eritasoliittymän ja viiden (5) uuden sillan rakentaminen

— Jalankulku- ja pyörätieväylien täydentäminen

— Melunsuojauksen toimenpiteitä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Valtatie 8, Turku—Pori välinen tieosuus Eurajoen kohdalla.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä hankintailmoitus on ilmoitus Vt8 Eurajoen ohitus ST-urakan käynnistymisestä.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki).

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous liitteineen on jätettävä suomeksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 31
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hanketta koskeva tiesuunnitelma-aineisto on tallennettu ja ladattavissa osoitteessa:

https://vayla.sharefile.eu/d-sa03f892f7d34605b

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vähimmäisvaatimukset ovat esitettyinä Soveltuvuusvaatimukset-liitteessä. Tarjoajan tulee täyttää Soveltuvuusvaatimukset-liite sekä .docx-muotoinen ESPD-lomake, joilla tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa kaikki Soveltuvuusvaatimukset-liitteessä listatut selvitykset.

Selvityksiä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa niiltä osin, kuin tilaajan on mahdollista tarkistaa tiedot Rakentamisen Laatu (RALA) ry:n Internet-sivustolta tai tarjoaja/aliurakoitsija on liittynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan ja tilaajan on mahdollista tarkistaa tiedot Vastuu Group Oy:n palvelusta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 177-424176
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/12/2020
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/12/2020
Paikallinen aika: 13:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Sähköisesti noudettavat hankekohtaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoutumisessa käytettävät lomakkeet on tallennettu projektiportaaliin. Portaali avataan tarjoajien käyttöön 15.10.2020 klo 10.00. Projektiportaalin (SokoPro) osoite on:

https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L

Tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet Soveltuvuusvaatimukset ja ESPD-lomake sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille, jotka ovat saatavilla yllä mainitusta osoitteesta.

Tarjous tulee jättää sähköisesti SokoPro-projektipankkiin. Tarkemmat ohjeet tarjouksen jättämisestä löytyvät tarjouspyyntöaineistosta Ohje tarjouksen jättämiseen.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset sekä muut mahdolliset tarjousmenettelyn aikaiset ilmoitukset ja lausunto- ja selvityspyynnöt.

Kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla toimitettua tarjousta ei hyväksytä.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/39387/notice/55414

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/10/2020