Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Werken - 487077-2020

16/10/2020    S202

Suomi-Helsinki: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

2020/S 202-487077

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kari Partiainen
Sähköpostiosoite: kari.partiainen@vayla.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Proviko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3009480-2
Postiosoite: Sorsapuisto 1 B 23
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: FI-33500
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kari.partiainen@vayla.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.proviko.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallintointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vt8 Eurajoen ohitus, ST

Viitenumero: VÄYLÄ/5453/02.01.01/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat - IA01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Valtatie 8 on Eurajoen kohdalla yksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä valtateille asetettuja sujuvuus- ja palvelutasotavoitteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa pääliikenneyhteyttä ja parantaa valtatien palvelutasoa turvallisuus- ja sujuvuusongelmien osalta merkittävästi.

Urakka toteutetaan ST-urakkana ja siihen sisältyy mm.:

— Vt8 Eurajoen kohdan osuuden rakentaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1)

— Mt2070, Mt12773, Mt12779, Mt2170 parannustyöt

— Kahden (2) eritasoliittymän ja viiden (5) uuden sillan rakentaminen

— Jalankulku- ja pyörätieväylien täydentäminen

— Melunsuojauksen toimenpiteitä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Valtatie 8, Turku—Pori välinen tieosuus Eurajoen kohdalla.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä hankintailmoitus on ilmoitus Vt8 Eurajoen ohitus ST-urakan käynnistymisestä.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki).

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous liitteineen on jätettävä suomeksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 31
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hanketta koskeva tiesuunnitelma-aineisto on tallennettu ja ladattavissa osoitteessa:

https://vayla.sharefile.eu/d-sa03f892f7d34605b

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vähimmäisvaatimukset ovat esitettyinä Soveltuvuusvaatimukset-liitteessä. Tarjoajan tulee täyttää Soveltuvuusvaatimukset-liite sekä .docx-muotoinen ESPD-lomake, joilla tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa kaikki Soveltuvuusvaatimukset-liitteessä listatut selvitykset.

Selvityksiä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa niiltä osin, kuin tilaajan on mahdollista tarkistaa tiedot Rakentamisen Laatu (RALA) ry:n Internet-sivustolta tai tarjoaja/aliurakoitsija on liittynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan ja tilaajan on mahdollista tarkistaa tiedot Vastuu Group Oy:n palvelusta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 177-424176
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/12/2020
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/12/2020
Paikallinen aika: 13:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Sähköisesti noudettavat hankekohtaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoutumisessa käytettävät lomakkeet on tallennettu projektiportaaliin. Portaali avataan tarjoajien käyttöön 15.10.2020 klo 10.00. Projektiportaalin (SokoPro) osoite on:

https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZLHzfYBnbscnkOcY9lMtgdRSlY77h4kcijRZ%2Bab6s61rq%2B%2BnDWlI7L

Tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet Soveltuvuusvaatimukset ja ESPD-lomake sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille, jotka ovat saatavilla yllä mainitusta osoitteesta.

Tarjous tulee jättää sähköisesti SokoPro-projektipankkiin. Tarkemmat ohjeet tarjouksen jättämisestä löytyvät tarjouspyyntöaineistosta Ohje tarjouksen jättämiseen.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset sekä muut mahdolliset tarjousmenettelyn aikaiset ilmoitukset ja lausunto- ja selvityspyynnöt.

Kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla toimitettua tarjousta ei hyväksytä.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/39387/notice/55414

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/10/2020