Werken - 487077-2020

16/10/2020    S202

Finland-Helsinki: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 202-487077

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Väylävirasto
Nationaal identificatienummer: 1010547-1
Postadres: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-00521
Land: Finland
Contactpersoon: Kari Partiainen
E-mail: kari.partiainen@vayla.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vayla.fi
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Väylien hallintointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vt8 Eurajoen ohitus, ST

Referentienummer: VÄYLÄ/5453/02.01.01/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden - IA01
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 31
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-424176
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020