Werken - 487094-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Melun: Bouwwerkzaamheden

2020/S 202-487094

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de Seine-et-Marne
Postadres: DABC — Service administratif — CS 50377
Plaats: Melun Cedex
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77010
Land: Frankrijk
E-mail: Marches.dabc@departement77.fr
Telefoon: +33 164147337
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Maximilien.fr
Adres van het kopersprofiel: http://Maximilien.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=369639&orgAcronyme=g3h
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=369639&orgAcronyme=g3h
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de restructuration de la demi-pension et rénovation intérieure du collège Jean Wiener à Champs-sur-Marne

Referentienummer: TRX_CHAMPS_WIENER
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet les travaux de restructuration de la demi-pension et rénovation intérieure du collège Jean Wiener à Champs-sur-Marne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro-lot nº 1: terrassement — VRD — aménagements extérieurs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de terrassement — VRD — aménagements extérieurs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Clause d'insertion sociale: il sera obligatoirement réservé, à l'occasion de l'exécution du marché, au minimum 105 heures d'insertion du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro-lot nº 2: désamiantage — fondations spéciales — déconstruction sélective — gros œuvre — charpente métal — charpente bois — étanchéité — bâtiments provisoires — demi-pension provisoire

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111100 Sloopwerkzaamheden
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
45262660 Verwijderen van asbest
45261000 Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de désamiantage — fondations spéciales — déconstruction sélective — gros œuvre — charpente métal — charpente bois —étanchéité — bâtiments provisoires — demi-pension provisoire.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Clause d'insertion sociale: il sera obligatoirement réservé, à l'occasion de l'exécution du marché, au minimum 1 295 heures d'insertion du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro-lot nº 3: équipement de restauration

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39220000 Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Équipements de restauration.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Clause d'insertion sociale: il sera obligatoirement réservé, à l'occasion de l'exécution du marché, au minimum 105 heures d'insertion du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro-lot nº 4: menuiseries extérieures alu et acier occultations — serrurerie — façades

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
45443000 Gevelwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de menuiseries extérieures alu et acier occultations — serrurerie — façades.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Clause d'insertion sociale: il sera obligatoirement réservé, à l'occasion de l'exécution du marché, au minimum 1 190 heures d'insertion du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro-lot nº 5: menuiseries intérieures — cloisons doublages — faux-plafonds — peintures — revêtement de sols souples — carrelage faïence — chapes

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
45442100 Schilderwerk
45432111 Leggen van flexibele vloerbekleding
45431000 Tegelwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries intérieures — cloisons doublages — faux-plafonds — peintures — revêtement de sols souples — carrelage faïence — chapes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Clause d'insertion sociale: il sera obligatoirement réservé, à l'occasion de l'exécution du marché, au minimum 630 heures d'insertion du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro-lot nº 6: chauffage — ventilation — plomberie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45330000 Loodgieterswerk
45331100 Installeren van centrale verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de chauffage, ventilation, plomberie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Clause d'insertion sociale: il sera obligatoirement réservé, à l'occasion de l'exécution du marché, au minimum 560 heures d'insertion du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macro-lot nº 7: électricité, courants forts et faibles

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'électricité, courants forts et faibles.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Clause d'insertion sociale: il sera obligatoirement réservé, à l'occasion de l'exécution du marché, au minimum 350 heures d'insertion du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Date prévisionnelle de début des prestations: mars 2021.

Le marché à prix global et forfaitaire.

Durée: de sa notification au titulaire jusqu'à la levée des réserves à la fin du délai de GPA. Les travaux seront exécutés dans un délai de 22 mois à compter de la date fixée par l'OS prescrivant leur démarrage (hors période de préparation), ce délai suppose des interventions pendant toute la durée des congés scolaires, y compris les mois de juillet et d'août. Il est fixé une période de préparation d'une durée de deux mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son démarrage. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Budget départemental, ressources propres, avance prévue, pièces à fournir au titre de la candidature sont listés dans le RC.

Éléments à fournir au titre de l'offre: pour chacun des macro-lots pour lequel une offre est présentée:

— l'acte d'engagement et ses annexes établis en un seul original et dûment complétés;

— la décomposition du prix global et forfaitaire établie selon le cadre joint au DCE;

— un mémoire technique fourni par le soumissionnaire.

Critères de jugement des offres:

— le prix des prestations (pondération 60 pts), le prix sera apprécié au regard du prix global HT porté à l'acte d'engagement qui prévaudra sur toutes autres indications chiffrées de l'offre;

— la valeur technique (pondération 40 pts).

Sous-critère 1: moyens humains (pondération 15 pts).

Moyens humains réellement affectés au chantier en fonction de l'avancement des travaux, compétences du personnel affecté au chantier et de l'encadrement:

— moyens en encadrement, y compris la qualification du personnel d'encadrement et leur expérience dans un organigramme fonctionnel;

— moyens humains pour l'exécution;

— organisation et mode d'intervention au niveau des études (intervenants internes ou externes, nature des BET;

— cellule de synthèse technique;

— méthodologie de gestion des sous-traitants et/ou cotraitants (réseau partenarial, rencontre systématique, contrôle des éléments d'études, contrôle de l'exécution);

— organisation prévue pendant les périodes scolaires souvent propices aux travaux.

Sous-critère 2: moyens techniques (pondération 15 pts).

Moyens techniques à disposition et organisation du chantier et des travaux prévus:

— contrôles interne/externe mis en œuvre pour garantir la bonne exécution des prestations;

— moyens techniques dédiés au chantier notamment pour respecter les niveaux de performances attendues:

—— planning détaillé d'exécution (faisant apparaître les quantités des tâches principales et le nombre d'ouvriers nécessaire par corps d'état);

—— organisation du chantier;

— organisation pour respecter le phasage des travaux;

— fiches techniques principaux produits conformément au CCTP.

Sous-critère 3: démarque qualité (pondération 5 pts).

Démarche qualité vis-à-vis de la charte de chantier propre:

— dispositions pour limiter les nuisances (sonores, olfactives et visuelles) vis-à-vis des utilisateurs et des riverains compte tenu des travaux en site occupé;

— sécurité et santé des travailleurs et des usagers;

— gestion des déchets (valorisation, tri et élimination);

— gestion des consommations;

— propreté du chantier.

Sous-critère 4: (pondération 5 pts): organisation mise en place pour la levée des réserves et le suivi de la GPA.

Modalités d'ouverture des offres: La date et l'heure d'ouverture des offres sont communiqués à titre strictement indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique.

Autres: conformément à l'article L. 2141-7 du code de la commande publique, le Département se réserve la possibilité d'exclure de la procédure un soumissionnaire qui n'aurait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles découlant d'un précédent marché.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle, Case postale nº 8630
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
Internetadres: http://Telerecours.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, Préfecture de la région Île-de-France, Préfecture de Paris
Postadres: 5 rue Leblanc
Plaats: Paris Cedex 15
Postcode: 75911
Land: Frankrijk
E-mail: Ccira@paris-idf.gouv.fr
Telefoon: +33 1825242
Fax: +33 1825242
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel: recours possible jusqu'à la signature du marché;

— référé contractuel: recours possible dans un délai de 31 jours calendaires à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, ou à défaut six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat;

— recours de plein contentieux: recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020