Werken - 487124-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Biebertal: Graafwerkzaamheden en grondverzet

2020/S 202-487124

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Biebertal
Nationaal identificatienummer: 531102
Postadres: Mühlbergstraße 9
Plaats: Biebertal
NUTS-code: DE721 Gießen, Landkreis
Postcode: 35444
Land: Duitsland
E-mail: info@biebertal.de
Telefoon: +49 6409 / 69-0
Fax: +49 6409 / 69-11
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.biebertal.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.had.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.had.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-174694b90ea-46d52ac89d35631c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Gemeinde Biebertal / Bau- und Umweltamt
Postadres: Mühlbergstraße 9
Plaats: Biebertal
NUTS-code: DE721 Gießen, Landkreis
Postcode: 35444
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bau- und Umweltamt / Herr Kais
E-mail: bkais@biebertal.de
Telefoon: +49 6409 / 69-29
Fax: +49 6409 / 69-11
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.biebertal.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.had.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.had.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.had.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vorbereitender Tiefbau

Referentienummer: BIEBERTAL_NEUBAU_FFW-BBH_2020-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Feuerwehrstützpunkt und Baubetriebshof

Vorbereitender Tiefbau.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163112 Afwateringssysteem
45247110 Aanleg van kanaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE721 Gießen, Landkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

35444 Biebertal /Rodheim-Bieber / Fellingshäuser Straße 68-70

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vorbereitende Tiefbauarbeiten zur Herstellung, Bodenverbesserung und Entwässerung des Arbeitsplanums für den Neubau Feuerwehrstützpunkt und Baubetriebshof.

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme erfolgt die Neuerrichtung von insgesamt 4 Gebäuden inkl. der Hof- und Parkplatzflächen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/01/2021
Einde: 07/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Hauptamt Mühlbergstraße 9, 35444 Biebertal, Hessen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstr. 1 - 3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020